Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025
Ngày đăng 13/08/2020 | 09:42  | View count: 312

Với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm từ 2015 đến năm 2020; rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp, ngành trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua thành phố, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cấp, ngành và địa phương. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; các tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới; UBND quận Tây Hồ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025 với các nội dung như sau:

1. Những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trong đó tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Thành phố; những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

b. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương, Thành phố và Quận phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và các phong trào “An toàn thực phẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”... Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh và kịp thời tuyên truyền, nhân rộng.

c. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khẹn thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Kế hoạch 124-KH/TU ngày 26/6/2014 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020”.

2. Hình thức, thời gian, thành phần, số lượng đại biểu

a. Đối với các ngành và đơn vị cơ sở

  • Hình thức tổ chức: “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt”.
  • Thành phần và số lượng đại biểu:

+ Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiến tiến tiêu biểu xuất sắc, các điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác, gương người tốt, việc tốt.

+ Số lượng, cơ cấu: Đảm bảo đại biểu điển hình tiên tiến chiếm 70%; đại biểu khách mời và lãnh đạo các cấp, các ngành chiếm 30%.

  • Thời gian tổ chức: ½ ngày, hoàn thành trước 15/3/2020.

b. Đối với cấp quận

  • Hình thức tổ chức: “Hội nghị Điển hình tiên tiến”.
  • Thành phần và số lượng đại biểu:

+ Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cấp; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, các gương người tốt, việc tốt; chú trọng lựa chọn cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác. Đảm bảo tính cân đối, cơ cấu đại diện các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp...

+ Số lượng, cơ cấu: Tối đa 300 đại biểu. Trong đó, đại biểu điển hình tiên tiến chiếm 70%; đại biểu khách mời và lãnh đạo các cấp, các ngành chiếm 30%.

  • Thời gian tổ chức: ½ ngày hoàn thành trong Quý II/2020 (có Văn bản triển khai cụ thể sau).

Trên cơ sở đó, UBND quận đã phân công trách nhiệm rõ cho các đơn vị triển khai thực hiện. Tổ chức hiệu quả Hội nghị điển hình tiên tiến giúp tạo thêm động lực trong việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025.

Ban Biên tập