Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng Tháng 9/2020
Ngày đăng 14/09/2020 | 09:53  | View count: 243

1. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025); mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp gắn với các chương trình, kế hoạch toàn khóa giai đoạn 2020 – 2025.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2020.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và Quận trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống dịch Covid-19.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới của dịch Covid-19, trong dịp Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Văn phòng quận ủy