Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI và 06 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận giai đoạn 2020-2025
Ngày đăng 13/11/2020 | 16:30  | View count: 196

Nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai tới các đồng chí là cán bộ chủ chốt từ quận tới Phường các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ và đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ 06 chương trình công tác toàn khóa giai đoạn 2020-2025 trên các lĩnh vực công tác trọng yếu: xây dựng chỉnh đốn đảng, phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh cải cách hành chính.

I - Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 (Gọi tắt là Chương trình 01 )

1. Mục tiêu: Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiệu lực, hiệu quả.

2. Chỉ tiêu: Có 05 chỉ tiêu chính là:

(1). Hằng năm, kết nạp 90 đảng viên mới trở lên.

(2). Hằng năm, tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt trên 75%

(3). Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”, đạt 75% trở lên.

(4). Hằng năm, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(5). Hằng năm, Đảng bộ quận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

II - Chương trình số 02 “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế; chú trọng phát triển ngành dịch vụ - du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống của quận giai đoạn 2020-2025”

1. Mục tiêu

Tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận nhằm phát huy các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu: Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; đẩy mạnh tốc độ tãng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quận; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giữ gìn, phát huy giá trị thương hiệu các làng nghề truyền thống nổi tiếng của quận; xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

2. Chỉ tiêu       

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý hàng năm đạt trên 14%.

- Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm trên 67% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt theo giá thực tế trên 1ha đất bình quân đạt trên 240 triệu đồng.

- Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm (loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất).

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án đã được phê duyệt giai đoạn 2015-2020.

- Xây dựng và triển khai thực hiện 03 Đề án mới:

+ Đề án “Trung tâm thông tin giới thiệu, quảng bá dịch vụ du lịch, văn hóa quận Tây Hồ”.

+ Đề án “Phát triển làng nghề quất cảnh Tứ Liên gắn với dịch vụ du lịch”.

+ Đề án “Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống - xôi Phú Thượng”.

III- Chương trình 03 “Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa xã hội; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị góp phần nâng cao đời sống  tinh thần của Nhân dân trên địa bàn quận, giai đoạn 2020-2025”.

1. Mục tiêu: Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hoá xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần xây dựng Quận Tây Hồ theo hướng thành Trung tâm Dịch vụ - Du lịch - Văn hoá của Thủ Đô.

2.  Một số chỉ tiêu phấn đấu (đạt được đến hết năm 2025)

- Tỷ suất sinh thô dưới 12,37%o.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 6,5%.

- Giữ vững tỷ lệ 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%.

- Duy trì không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn Thành phố.

- Tỷ lệ hộ dân được công nhận gia đình văn hoá - sức khỏe đạt trên 93,5%.

- Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hóa - sức khỏe đạt trên 86,5%.

- Tỷ lệ dân số luyện tập thể thao thường xuyên đạt 43,5%.

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

- Phấn đấu có thêm 03 phường được công nhận “Phường Văn hóa”.

3. Triển khai thực hiện các Đề án

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án chuyển tiếp giai đoạn 2015-2020

- Đề án “Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2019-2023”.

 - Đề án “Xóa mù bơi cho học sinh tiểu học” (2021-2025).

3.2. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án mới

- Đề án “Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn quận” (2021-2025).

- Đề án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng (số hóa) di tích phục vụ công tác bảo tồn văn hóa và quản lý di tích trên địa bàn quận” (2021-2022).

- Đề án “Phát triển hệ thống giáo dục quận Tây Hồ (2020-2025).

- Đề án “Truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT”…

IV- Chương trình 04 “Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận giai đoạn 2020-2025”

1. Mục tiêu

- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch gắn với xây dựng dữ liệu quản lý các dự án trên địa bàn. Triển khai các quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc; thực hiện công khai quy hoạch và cấp phép xây dựng theo quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm.

- Nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm; xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Đảm bảo 100% hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm trật tự xây dựng phát sinh; xây dựng, kế hoạch, lộ trình  xử lý các vi phạm tồn tại.

 - Tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm trật tự, kỷ cương, nếp sống đô thị trong xây dựng và phát triển đô thị. Tạo mọi điều kiện nhằm thu hút vốn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố và các dự án do Quận làm chủ đầu  tư.

- Tập trung rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Quận để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; chủ động các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai gây ra theo phương châm bốn tại chỗ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chỉnh trang đô thị và kế hoạch duy tu hạ tầng đô thị theo phân cấp;duy trì và nhân rộng các tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- 100% các công trình được kiểm soát;

- Trên 98% công trình xây dựng có giấy phép xây dựng;

- 100% các tuyến đường mới mở hệ thống cáp điện, thông tin được ngầm hóa;

- Thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày đạt tỷ lệ 100%;

- 100% người dân được cung cấp nước sạch;

-100% hồ sơ đủ điều kiện được cấp GCN quyền sử dụng đất;

- 100% thửa đất đang sử dụng chưa được cấp GCN phải đăng ký đất đai lần đầu;

- Các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được lập hồ sơ xử lý;

- 100% hộ gia đình, cá nhân không sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ;

- 100% các phụ phẩm cây trồng phát sinh được thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật môi trường. không có hoạt động đốt các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định;

- 100% công trình xây dựng được kiểm soát vệ sinh môi trường.

V- Chương trình 05: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc, giai đoạn 2020 – 2025

Mục tiêu đó là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các hoạt động, các sự kiện của Thủ đô và đất nước. Không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn, biểu tình trái phép; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập.

Một số chỉ tiêu cụ thể

* Đối với công tác Quân sự, quốc phòng

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huy động kiểm tra SSCĐ và huấn luyện quân nhân dự bị hằng năm.

- 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT quận huấn luyện, diễn tập theo quy định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT quận; diễn tập PCTT, TKCN; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 8/8 phường; bồi dưỡng kiến thức QP, AN đạt 100% kế hoạch.

* Đối với công tác đảm bảo An ninh trật tự, giữ gìn TTATXH

- Điều tra khám phá trọng án đạt 100% ; thường án trên 82%.

- Giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên 90%.

- Tỷ lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 100%.

- Duy trì 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

VI- Chương trình toàn khóa số 06: “Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2020-2025”

Mục tiêu: Phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị giai đoạn 2020 - 2025.

* Các chỉ tiêu:

  • Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của quận, tăng ít nhất 02 bậc so với năm 2019. Trong đó, chú trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc quận (chỉ số SIPAS) và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trên địa bàn quận, đặc biệt là cấp cơ sở (chỉ số PAPI).
  • Cơ bản hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử của quận trước năm 2025.
  • Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phố giao về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

* Quận ủy xác định 07 nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực công tác sau:

Thứ nhất, về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng

Thứ hai là, tăng cường cải cách thể chế hành chính

Thứ ba là, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung

Thứ tư là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong đó tập trung các nội dung 

Thứ năm là, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó thực hiện tốt việc

Thứ sáu là, thực thiện tốt công tác cải cách tài chính công

Thứ bảy là, hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Với tinh thần nghiêm túc và  trách nhiệm, Ban thường vụ Quận ủy đã đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Đại hội 6 và các chương trình toàn khóa của Đảng bộ quận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và trách nhiệm trong quá trình xây dựng và phát triển quận. Đồng thời chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra, phấn đấu xây dựng quận Tây Hồ phát triển toàn diện, bền vững theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hoá của Thủ đô./.

Ban biên tập