Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng Tháng 01/2020
Ngày đăng 07/01/2021 | 16:43  | View count: 31

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy và Nghị quyết Kỳ họp thứ 13, HĐND Quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận năm 2020 và Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 gắn với phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo tiết kiệm, an toàn, văn minh. Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các tầng lớp Nhân dân.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo văn minh, an toàn, tiết kiệm.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát  thị trường. Tổ chức chợ Hoa Tết đảm bảo ANTT, TTATGT, đảm bảo an toàn thực phẩm, PCCC, VSMT và mỹ quan đô thị. Khuyến khích doanh nghiệp bán hàng phục vụ Nhân dân đến hết ngày 30 Tết và trong các ngày Tết.

6. Chỉ đạo tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy định, công khai, dân chủ, hoàn thành đủ chỉ tiêu và chất lượng giao quan theo đúng thời gian quy định.

7. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn phòng Quận ủy