Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Quận Tây Hồ: Chú trọng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 16/07/2021 | 16:42  | View count: 47

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên được Quận uỷ và UBND quận Tây Hồ đặc biệt quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, ổn định tình hình địa phương và đảm bảo mục tiêu phát triển KT – XH đề ra.

Căn cứ nhiệm vụ công tác năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Quận Tây Hồ xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Để đảm bảo môi trường an ninh, trật tự xã hội ổn định phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quận ủy, UBND Quận và Đảng uỷ, chính quyền các Phường đã tăng cường hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; trực tiếp gặp mặt, đối thoại với công dân để hạn chế các vụ việc tập trung đông người, phức tạp.

Trong tháng 7 năm 2021, kết quả tiếp công dân thường xuyên, định kỳ 155 lượt công dân. Trong đó tiếp định kỳ: Lãnh đạo UBND quận, UBND các phường tiếp: 20 lượt công dân (Chủ tịch UBND quận tiếp: 06 công dân; Chủ tịch UBND các phường tiếp: 08 công dân; Phó Chủ tịch UBND quận tiếp: 03 công dân; Phó Chủ tịch UBND các phường tiếp: 03 công dân); Cán bộ tiếp dân thường xuyên 135 lượt công dân. Nội dung tiếp công dân cơ bản liên quan đến an ninh trật tự, đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, chế độ chính sách khi GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Các nội này được ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân. Thông tin phản ánh của công dân được trình bày đầy đủ, rõ ràng theo đúng bản chất, tính chất của sự việc.

Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn được triển khai bài bản với tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 145 đơn (UBND quận tiếp nhận 82 đơn; UBND các phường tiếp nhận: 63 đơn). Kết quả giải quyết 82 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các Phường trên địa bàn.

Các phòng, ngành chuyên môn thuộc UBND quận đã chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ánh. Có thể thấy với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp các ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân có thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, gắn liền với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị các cấp theo thẩm quyền.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ