Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Kinh tế - chính trị

Quận Tây Hồ: Kết quả nổi bật trong thực hiện 6 chương trình công tác toàn khoá
Ngày đăng 29/07/2022 | 11:21  | View count: 304

Trong 06 tháng đu năm 2022, bám sát vic trin khai thc hin nhim vụ chính tr trên đa bàn Qun, Ban chủ nhim các chương trình công tác toàn khóa ca Qun đã chủ đng xây dng kế hoch cụ th, chi tiết theo tng quý, đề ra nhim vụ trng tâm, các gii pháp, bin pháp tổ chc thc hin; rà soát, đôn đc các ngành thành viên bám sát chương trình kế hoch năm, thc hin đm bo tiến đ, cht lưng và đt đưc nhng kết quả:

Ban chủ nhim chương trình 01 ca Qun y đã chỉ đo các cơ quan, đơn vị xây dng và trin khai thc hin 03 đ án, 04 kế hoch và 04 quy đnh đ trin khai thc hin các nhim v trng tâm năm 2022 mà chương trình đã đ ra góp phn không ngng nâng cao năng lc lãnh đo, sc chiến đu ca Đng b Qun, xây dng h thng chính tr trong sch, vng mnh, hot đng hiu lc, hiu qu. Đc bit xây dng, ban hành và trin khai thc hin Đ án s 10-ĐA/QU ngày 10/01/2022 về “Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giai đoạn 2022-2025” nhm xây dng và to ngun cán b, cho các t chc trong hệ thng chính trị của Qun đáp ng yêu cu phc v nhân dân và s nghip phát trin ca đt nưc và Đ án s 17-ĐA/QU ngày 31/5/2022 v “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND quận Tây Hồ giai đoạn 2021 – 2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị quận Tây Hồ” góp phn đi mi phương thc lãnh đo ca Đng đi vi hot đng ca HĐND Qun; nâng cao năng lc, hiu lc, hiu qu hot đng ca HĐND, cht lưng hot đng ca đi biu dân c, phát huy hơn na vai trò ca HĐND thc s là cơ quan quyn lc nhà nưc đa phương, thc hin có hiu qu vic thí đim t chc mô hình chính quyn đô th trên đa bàn Qun.

Ban ch nhim chương trình 02, ngay từ đu năm đã ch đng xây dng kế hoch thc hin các nhim vtrng tâm trong năm 2022 vi 46 nhim v c th, đến nay đã thc hin xong 09 nhim v, 18 nhim v đang tiếp tc đưc trin khai thc hin và 19 nhim v s trin khai thc hin trong 6 tháng cui năm 2022. Thu ngân sách 6 tháng đu năm 2022 đt cao 3.049,6 t đng, đt 119% kế hoch giao, tăng 152% so vi cùng k, trong đó thu NQD đt 65%, tăng 17% so vi cùng k. Tp trung xây dng các Đ án phát trin kinh tế, trong đó đề án “Đim gii thiu qung bá và bán sn phm OCOP” đang đưc tp trung xây dng, hoàn thành và đưa vào s dng đ trong 6 tháng cui năm phi hp vi S, ngành Thành phố dự kiến t chc 03 s kin gii thiu bán và qung bá sn phm OCOP gn vi văn hóa các tnh vùng min trên cc.

Ban ch nhim chương trình 03 ca Qun y đã chỉ đo các cơ quan, đơn v xây dng, ban hành và trin khai thc hin 04 đ án, 24 kế hoch đ trin khai thc hin các nhim v trng tâm đã đ ra. Năm 2022, Ban ch nhim chương trình 02 ca Qun y đã đ ra 29 nhim v trng tâm, đến nay 13 nhim v đã hoàn thành, 06 nhim v đang đưc tiếp tc trin khai và 10 nhim v trng tâm s đưc trin khai thc hin trong 6 tháng cui năm 2022. Các hot đng văn hóa, văn ngh, thể dc th thao sôi đng trở li. Phi hp t chc thành công gii đu Taekwondo Sea Games 31 trên đa bàn qun đưc bn bè quc tế và Thành phố ghi nhn và đánh giá cao. Tái khi đng “Không gian biu din ngh thut, m thc, đưng phqun Tây H” sau 02 năm tm dng hot đng do nh hưng ca dch Covid-19, thu hút đông đo ngưi dân và du khách đến thăm quan. Xây dng, ban hành và trin khai thc hin Đề án Nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2022 - 2025”;  Đề án “Phát triển Công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển toàn diện giáo dục đào tạo quận Tây Hồ giai đoạn 2022 - 2025”.

Ban chủ nhim Chương trình 04 ca Qun y đã ch đo các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND Qun t chc lp quy hoch chi tiết khu vc trc không gian trung tâm bán đo Qung An tỷ lệ 1/500; xây dng Kế hoch thc hin lp quy hoch, qun lý quy hoch, qun lý đt đai, trt t xây dng phân khu đô th sông Hng (đon R3-R4) qun Tây H; ch  đo ch đu tư lp quy hoch tng mt bng các đim đu giá quyn s dng đt; chủ đng, tích cc làm vic vi các S, ngành, Thành ph v vic đ xut giao qun Tây H là đu mi trc tiếp qun lý, khai thác Hồ Tây; cp 300 Giy phép xây dng; ban hành 162 quyết đnh thu hi đt, 56 quyết đnh cưng chế thu hi đt GPMB thc hin dự án đu tư; 61 quyết đnh kim đếm bt buc; 93 quyết đnh cưng chế thc hin quyết đnh kim đếm; 09 quyết đnh chuyn mc đích s dng đt cho h gia đình, cá nhân; cp 34 giy chng nhn quyn s dng đt; 288 công trình xây dng, trong đó công trình xây dng có phép và đúng phép là 285 công trình; 03 trưng hp xây dng trên đt không đ điu kin cp phép đã xlý phá d vi phm; chi đu tư xây dng cơ bn 247,2 t đng, đt 33% kế hoch năm; trin khai công tác gii phóng mt bng đi vi 29 dự án, trong đó: 17 d án có ngun vn ngân sách qun, 12 d án ngun vn ngoài ngân sách ...

Ban ch nhim chương trình 05 ca Qun y đã ch đo các cơ quan, đơn v tăng cưng xây dng tim lc quc phòng, an ninh, xây dng nn quc phòng toàn dân, thế trn quc phòng toàn dân gn vi thế trn an ninh nhân dân; thưng xuyên kin toàn Hi đng GD QP&AN qun, xây dng kế hoch rà soát các đi tưng 1, 2, 3 và 4 thuc din qun qun lý; xây dng Kế hoch để tổ chc các lp bi dưng kiến thc QP- AN cho các đi tưng theo đúng quy đnh; cht lưng tuyn chn và gi công dân nhp ngũ 6 tháng đu năm 2022 đưc trin khai thc hin đúng, đ tiêu chun, bo đm công khai, minh bch; làm tt vic đăng ký nghĩa v quân s, quân nhân d b, phương tin k thut và công dân trong đ tui DQTV năm 2022; làm tt công tác chun b và tổ chc thc hành din tp khu vc phòng th đt kết cao (hoàn thành xut sc nhim v); ch đo 02 phưng Bưi, Xuân La làm tt công tác chun b và thc hành din tp chiến đu phòng th đt cht lưng tt, an toàn tuyt đi; t chc 07 đt trc sn sáng chiến đu cao đim; tiếp nhn 386 tin báo, t giác ti phm, kiến ngh khi t, đã gii quyết 259 tin, đt 67,1%; hin đang xác minh 127 đơn; th lý điu tra 189 v án (237 bị  can), kết thúc điu tra 96 vụ (127 b can), tr điu tra b sung 10 v án (21 b can).

Ban ch nhim chương trình 06 ca Qun y ch đo các cơ quan, đơn v tham mưu UBND Qun rà soát văn bn quy phm pháp lut ca HĐND, UBND qun Tây H; trin khai công tác kim soát thủ tc hành chính năm 2022; tiếp nhn 10.907 hồ  sơ thủ tc hành chính, đã gii quyết 10.608 h sơ, gii quyết trưc hn 6.895 h sơ, đúng hn 3.713 h sơ, không có h sơ nào quá hn, sng hồ sơ đang gii quyết 299 h sơ, trong hn 299 h sơ; rà soát danh mc v trí vic làm ca phòng, đi chiếu vi các quy đnh ca pháp lut đ kiến ngh sa đi, b sung, qua rà soát có 06 v trí vic làm đ ngh sa đi, bổ sung; trin khai kế hoch tuyn dng viên chc ti các đơn v s nghip công lp (ngoài khi giáo dc) trc thuc UBND qun Tây H năm 2022 vi 29 ch tiêu, t chc sát hch và tuyn dng đưc 26 ch tiêu; tổ chc thí đim thi tuyn chc danh lãnh đo, qun lý ti UBND qun Tây H năm 2022 vi 02 chc danh Trưng phòng Giáo dc và Đào to, Giám đc Trung tâm Giáo dc ngh nghip – Giáo dc thưng xuyên; t chc biệt phái giáo viên các trưng tiểu học công lập trên địa bàn quận Tây Hồ; cp tng s 893 tài khon phn mm qun lý văn bn và điu hành cho 100% CBCCVC trên đa bàn Qun; xem xét và công nhn 305 sáng kiến, kinh nghim cp cơ s (cp qun)

Trong 06 tháng cui năm, Ban Ch nhim các Chương trình công tác toàn khóa ca Qun y tp trung lãnh đo, ch đo hoàn thành các chỉ tiêu, nhim v theo kế hoch thc hin Chương trình năm 2022 góp phn hoàn thành các ch tiêu, nhim v mà Ngh quyết Đi hi Đng b Qun Tây H ln th VI, nhim k 2020-2025 đã đề ra.

Tú Uyên - VPQU