Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Quy trình ISO

Chính sách chất lượng
Ngày đăng 24/04/2017 | 16:11  | View count: 870

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN TÂY HỒ

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tây Hồ, ngày 16 tháng 08 năm 2007

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
 Với phương châm:
 “GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐÚNG LUẬT, ĐƠN GIẢN, THUẬN LỢI, CÔNG KHAI”

 

Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cam kết cống hiến và phục vụ một cách tận tụy, bằng tất cả tri thức và tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằmthực hiện tốt công tác quản lý, điều hành.

Cụ thể như sau: 
1. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trên các lĩnh vực hoạt động: thống kê báo cáo kinh tế - xã hội; xử lý, giải quyết công văn giấy tờ đi đến; tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; quản lý các dự án đầu tư xây dựng bằng kinh phí nhà nước; quản lý thu, chi ngân sách; xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp và gia hạn cấp giấy phép xây dựng nhà ở phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của UBND quận, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản và thuận lợi phục vụ tốt nhất nhu cầu của công dân và các tổ chức xã hội;

3. Đảm bảo các công việc được giải quyết đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật. 
4. Xây dựng môi trường làm việc khoa học tạo điều kiện nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Thực hiện tốt, hết chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần thực hiện đúng, thống nhất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH - TRƯỞNG BCĐ ISO

 

 

Lê Văn Phượng