Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Thông báo

KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 6 HĐND QUẬN KHÓA V
Ngày đăng 19/12/2018 | 14:48  | View count: 448

Kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa V, diễn ra từ ngày 17/12 đến ngày 18/12/2018. Tại Kỳ họp, HĐND quận xem xét, quyết nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, kế hoạch năm 2019.

       Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong 02 ngày từ 17/12 đến 18/12/2018, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Sáu, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Kỳ họp thứ  Sáu HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 06 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Tây Hồ năm 2019.

2. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách quận Tây Hồ năm 2019

3. Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách quận Tây Hồ năm 2017.

4. Nghị quyết về chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đố vốn dự án xây dựng tuyến đường ngõ 45 Võng Thị, phường Bưởi.

5. Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chưc vụ do HĐND bầu

7. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận “Giám sát thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày  15/12/2017 của HĐND quận Tây Hồ về chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2018- 2020”.

       Đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ 2018, HĐND nhận định: Quận đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, hoàn thành 16/ 17 chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt tích cực triển khai thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách, xóa 23/23 hộ nghèo đưa quận Tây Hồ thành quận không còn hộ nghèo; quan tâm đầu tư trang thiết bị cho nhà sinh hoạt khu dân cư; cơ bản hoàn thành dự án ngõ 124 Âu Cơ; khởi công xây dựng dự án trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tứ Liên là những dự án rất khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức khai mạc và duy trì “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” giai đoạn 1 được nhân dân ghi nhận; tổ chức thành công, an toàn diễn tập khu vực phòng thủ và xử trí tình huống A2; tập trung sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế theo chỉ tiêu biên chế thành phố giao và theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

       Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế: Thu thuế ngoài quốc doanh chưa hoàn thành chỉ tiêu; vẫn phát sinh một số vi phạm trong lĩnh vực  quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa được xử lý kịp thời; công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường còn hạn chế; tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn chậm.

      HĐND đã quyết định mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung nhiều giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao, quan tâm hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền thuê đất thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng do UBND phường quản lý; chỉ đạo UBND các phường rà soát các thửa đất có đủ điều kiện, đặc biệt là đất xen kẹt để tổ chức đấu giá đất theo quy định nhằm tăng ngân sách quận.  Thực hành triệt để tiết kiệm chi ngân sách. Đẩy nhanh tiến sộ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Phấn đấu hoàn thành 100% việc lập hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu cho công dân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở cho các hồ sơ đủ điều kiện. Tích cực triển khai việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận. Tích cực triển khai công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận;  xử lý các hộ kinh doanh bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực xung quanh chợ, để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Chăm lo chu đáo đối với các đối tượng chính sách xã hội. đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quân sự, nhiệm vụ quốc phong, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Xây dựng các kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tốt các Đề án đã được phê duyệt tại các kỳ họp HĐND quận Tây Hồ khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị thuộc quận. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo qui định của pháp luật những thiếu sót, khuyết điểm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ. Lãnh đạo HĐND, UBND quận tăng cường đối thoại với nhân dân, tích cực chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri.

        HĐND đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 ông bà do HĐND bầu ra. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng nội dung, qui trình, thủ tục, công khai, dân chủ. Kết quả lấy phiếu tính nhiệm, 22 ông bà có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 80%; 01 ông có phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt 78,93%.

       HĐND quận tiến hành đánh giá kết quả công tác năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đề xuất  Hội đồng thi đua khen thưởng quận khen thưởng năm 2018 đối với 05 tập thể và 07 cá nhân; khen thưởng giữa nhiệm kỳ đối với với 05  tập thể và 05 cá nhân.

       Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ Sáu HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

Trần Lan Hương

                                                                             Phó chủ tịch HĐND quận