Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Kết quả thực hiện Chỉ thị 06-CT/QUTH của Ban thường vụ về “Tăng cường quản lý và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ” năm 2018
Ngày đăng 06/03/2019 | 17:42  | View count: 3687

         Năm 2018, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06-CT/QUTH ngày 25/10/2006  về “Tăng cường quản lý và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ”, Ban thường vụ quận ủy đã ban hành 01 Kết luận, 13 Thông báo trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công; tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng theo các kết luận của Thành phố. UBND quận đã ban hành 24 văn bản về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, phân loại đồng thời yêu cầu xử lý các công trình xây dựng sai phép, các trường hợp còn tồn đọng.

Ban thường vụ Quận ủy đã nghiêm túc  triển khai  8 văn bản của Thành phố, Sở xây dựng, Thanh tra Sở xây dựng về việc đôn đốc, triển khai thực hiện xử lý vi phạm còn tồn đọng năm 2015 – 2016 và các công trình phát sinh năm 2017.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã ban hành thông báo số 05/TB-HĐND ngày 12/2/2018 về việc kết luận giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2017 tại phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội thanh tra xây dựng quận và UBND 8 phường, trong đó kiến nghị:

* Đối với UBND quận: Chỉ đạo UBND các phường thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm, đất công, xây dựng trái phép trên các điểm đất sau thu hồi; rà soát củng cố hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, có cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm; xử lý triệt để, kiên quyết các trường hợp xây dựng sai phép, không phép trên đất công, nông nghiệp, đất lấn chiếm đảm bảo đúng quy định. Đồng thời rút kinh nghiệm công tác quản lý trật tự xây dựng của Đội thanh tra xây dựng và UBND các phường; kịp thời kiểm điểm, phê bình đối với các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

* Đối với Đội thanh tra xây dựng quận: Thường xuyên rà soát và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Sở xây dựng, các kết luận chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy và UBND quận để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quy định. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong công tác xây dựng, công khai giấy phép xây dựng và kết quả xử lý vi phạm… Tăng cường kiểm tra địa bàn, chỉ đạo các tổ công tác tại các phường thường xuyên kiểm tra công trình xây dựng từ khi khởi công đến khi hoàn thành việc xây dựng, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ, đề xuất xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng. Chủ động tham mưu đề xuất UBND quận xử lý các công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền.

* Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường quận: Đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở lần đầu đối với các hồ sơ đủ điều kiện trên địa bàn quận, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của Thành phố. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cán bộ địa chính các phường lập hồ sơ vi phạm về đất, đảm bảo đúng quy trình theo quy định. Hướng dẫn UBND các phường triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai, đấu giá quyền thuê đất theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về lập hồ sơ đo đạc, cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo.

* Đối với UBND các phường: Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng các điểm đất công trình HĐND phường phê duyệt và báo cáo, đề xuất UBND quận phương án triển khai thực hiện đối với các điểm đất công của phường. Chỉ đạo Tổ thanh tra xây dựng, cán bộ địa chính thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, có biện pháp xử lý ngay từ ban đầu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm về đất đai, TTXD, vi phạm Luật đê điều; lập hồ sơ vi phạm về đất theo quy định. Xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các trường hợp xây dựng vi phạm còn tồn đọng theo Thông báo của Thường trực HĐND quận. Thường xuyên củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc UBND trong công tác xử lý vi phạm, trật tự xây dựng. Tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch, ngăn chặn, xử lý tình trạng xây dựng không phép, sai phép.

* Đối với Đảng uy, HĐND các phường:

- Đảng ủy phường có Nghị quyết lãnh đạo UBND phường kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm, đặc biệt là vi phạm pháp luật về đê điều, xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp. HĐND các phường tiếp tục tổ chức hoạt động giám sát về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng nhằm giúp UBND phường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động công tác quản lý đất đai, TTXD.

Ủy ban MTTQ quận đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban TTND, Giám sát đầu tư cộng đồng các phường xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát của Ban trong năm, trong đó tập trung, nâng cao chất lượng giám sát một bước là giám sát bằng hình ảnh. Kết quả Thanh tra nhân dân các phường đã giám sát 139 trường hợp, phát hiện và kiến nghị xử lý 102 trường hợp vi phạm trong QLĐT-TTXD ĐT đã kiến nghị với chính quyền Phường, Quận xử lý, đến nay đã xử lý triệt để 69 trường hợp, chưa xử lý 09 trường hợp, đang xử lý 16 trường hợp. Kiến nghị xử lý vi phạm 9.434.9m2 đất chủ yếu thuộc khu vực đất công, đất nông nghiệp, đất xen kẹt và đất bãi ven sông Hồng.

Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tổng số đã cấp 128 GGCN. Số hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu: 6.044 hồ sơ.

Kết quả thực hiện công tác cấp GCN biển số nhà: đã cấp 146 GCN.

Công tác xử lý vi phạm về đất đai đã xử lý 19 trường hợp vi phạm TTXD trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm, phối hợp xử lý dỡ bỏ tại chỗ 150 lượt trường hợp xây dựng lều lán, nhà tạm, tường bao trên đất nông nghiệp, lấn chiếm…Các vi phạm đất đai còn tồn tại chưa xử lý là 01 trường hợp. Đã kiểm tra đối với 07 tổ chức sử dụng đất và lập hồ sơ xử lý vi phạm 06 tổ chức.

Kiểm tra, rà soát 260 điểm đất công, đất nông nghiệp với diện tích 304.496,2m2; đất bãi bồi, bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn quận có khoảng 416ha.

Công tác quản lý đất đai sau thu hồi có 03 phường và 01 đơn vị được UBND quận giao trong đó có 21 điểm với 27 Quyết định thu hồi đất giao UBND Phường quản lý, 04 điểm do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận quản lý, 03 khu đất dự kiến thu hồi (hiện các Phường đang triển khai).

Tổng diện tích đất bãi bồi ven sông, bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn quận có khoảng 416ha. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận đã chỉ đạo phòng Tài nguyên&Môi trường quận và UBND Phường Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng thực hiện công tác đo vẽ, lập hồ sơ địa chính để quản lý. Hiện nay, Sở Tài nguyên&Môi trường phê duyệt hồ sơ đối với 03 Phường Yên Phụ, Nhật Tân, Phú Thượng; còn lại Phường Tứ Liên, UBND quận đã chỉ đạo tạm dừng không thực hiện do chưa có sự phối hợp của các chủ sử dụng đất trong việc xác định ranh giới sử dụng, thông tin sử dụng. UBND quận đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, trồng cây và hoa mùa vụ đối với 14 hộ gia đình, cá nhân tại Phường Nhật Tân. Ngày 01/6/2018, Phòng Tài nguyên&Môi trường quận đã ký hợp đồng thuê đất hàng năm cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng – đô thị

Tính đến ngày 30/11/2018, UBND quận đã thụ lý 789 hồ sơ xin phép xây dựng trong đó: đã cấp 753 giấy phép với tổng diện tích sàn cấp được là 217.015,44m2, đang thụ lý 45 hồ sơ. Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để ô tô, đào hè, đường thi công hạ tầng kỹ thuật là 25 trường hợp. Tiếp nhận và phê duyệt 72/72 dự án; UBND quận thẩm định điều chỉnh 48 dự án trong đó đã phê duyệt 45 dự án, đang thẩm định 03 dự án.

Năm 2018, tổng số các công trình xây dựng trên đất thổ cư 632 trường hợp trong đó có 612 trường hợp xây dựng đúng phép, chiếm 97,76%; xây dựng sai phép: 14 trường hợp, chiếm 22,4% (Quảng An 05, Xuân La 02, Nhật Tân 01, Yên Phụ 05, Tứ Liên 01); xây dựng không phép: 06 trường hợp (Xuân La 02, Quảng An 01, Yên Phụ 02, Thụy Khuê 01). Kết quả xử lý vi phạm: Đối với 14 trường hợp xây dựng sai phép trong đó có 01 trường hợp dự án “Nhà ở thấp tầng thuộc Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh” do công ty Đầu tư và xây lắp H36 làm chủ đầu tư, địa điểm tại ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La. Hiện đã có GPXD bổ sung; 13 trường hợp sai phép UBND quận đã xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt là 205.000.000 đồng. Các chủ đầu tư đã nộp phạt. Đối với 06 trường hợp xây dựng không phép: UBND quận ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với 03 trường hợp với tổng mức xử phạt là 75.000.000 đồng (Thụy Khuê 01, Quảng An 01, Yên Phụ 01); UBND quận ban hành 01 Quyết định cưỡng chế hiện nay đang thực hiện (Quảng An 01, Thụy Khuê 01); 03 trường hợp cải tạo không phép (Xuân La 02, Yên Phụ 01) đang yêu cầu chủ đầu tư tự khắc phục.

Toàn quận có 19 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm (Quảng An 05, Nhật Tân 03, Phú Thượng 02, Yên Phụ 06, Tứ Liên 03). Đã xử lý 17 trường hợp trong đó xử lý triệt để 13 trường hợp (Quảng An 05; Nhật Tân 02, Phú Thượng 02, Tứ Liên 02); xử lý một phần 04 trường hợp (Yên Phụ); chưa xử lý 02 trường hợp (Tứ Liên 01, Nhật Tân 01).

Tổng số 31 dự án đang thi công xây dựng, được kiểm tra, kiểm soát và mở hồ sơ quản lý. Đã kiểm tra 15 dự án, 14/15 dự án đúng phép, còn 01 dự án đang trình cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD bổ sung; lập biên bản xử lý VPHC đối với 38 trường hợp tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định. UBND các phường đã ban hành 38 Quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt 31.750.000 đồng, chủ đầu tư đã nộp phạt và tự khắc phục vi phạm.

Các Phường trên địa bàn đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm đê điều; xử lý vi phạm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06-CT/QUTH ngày 25/10/2016 của Quận ủy trong năm 2019, Ban thường vụ Quận ủy yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đối với UBND quận:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiếp tục bám sát Chỉ thị 06-CT/QUTH ngày 25/10/2006 của Ban thường vụ Quận ủy về “Tăng cường quản lý và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ”.

- Tiếp tục thực hiện Thông báo giám sát số 149-TB/UBKTTU ngày 31/10/2018 của UBKT Thành ủy về kết quả giám sát đối với BTV Quận ủy Tây Hồ, Đảng ủy Phường Quảng An, Đảng ủy Phường Bưởi và 11 đảng viên thuộc Đảng bộ Quận Tây Hồ, chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành của quận, UBND các Phường thực hiện tốt việc quản lý đất đai, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị.

2. Đối với HĐND quận: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 06-CT/QUTH và sự chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy trong năm 2019; tăng cường công tác phối hợp giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền vận động cử tri tích cực thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và TTXD đô thị trên địa bàn quận.

3. MTTQ và các đoàn thể: Tập trung công tác quán triệt, tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/QUTH, phối hợp kiểm tra, giám sát các điểm vi phạm của một số phường trên địa bàn; tăng cường công tác phản biện trong việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

4. Đảng ủy các Phường:

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Thành ủy, Quận ủy nhất là những kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về công tác quản lý đất đai, TTXD và nghị quyết của Đảng ủy về QLĐT – TTXD ĐT, GPMB. Phối hợp với các cơ quan liên quan của Thành phố và Quận thực hiện hiệu quả các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát và tái giám sát.

- Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBND Phường, Chi bộ dân cư, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06-CT/QUTH. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm mới và còn tồn đọng trong QLĐT – TTXD ĐT trên địa bàn.

- Tiếp tục chỉ đạo HĐND, MTTQ, các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân làm tốt công tác giám sát việc quản lý và xử lý vi phạm luật về đất đai và TTXD.

- Phân công rõ trách nhiệm, nắm chắc các kiến nghị xử lý về đất đai TTXD ĐT của HĐND, MTTQ, các đoàn thể trong năm 2019. Chỉ đạo UBND phường xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, tái phạm và những vi phạm tồn đọng đặc biệt xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn động trên địa bàn các phường theo thông báo giám sát số 149-TB/UBKTTU ngày 31/10/2017 của UBKT Thành ủy (hết quý I/2019).

- Kịp thời khen thường động viên các tập thể và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy có nhiệm vụ phối hợp tham mưu giúp Ban thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kiểm tra, giám sát và công tác vận động tuyên truyền, giúp QUận ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với HĐND, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/QUTH. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các TCCS Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính quyền về thực hiện Chỉ thị 06-CT/QUTH của Ban thường vụ Quận ủy trong năm 2019.

                                                                   Ban biên tập