Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Tây Hồ họp phiên thường kỳ quý II năm 2019.
Ngày đăng 25/07/2019 | 15:15  | View count: 319

Ngày 23/07/2019,Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận Tây Hồ tổ chức phiên họp thường kỳ quý II năm 2019 báo cáo kết quả hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019. Đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận Tây Hồ chủ trì phiên họp.

       Trong quý II năm 2019, BĐD HĐQT NHCSXH quận Tây Hồ đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn theo chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đến 30/06/2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 39.619 triệu đồng, tăng 3.074 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong quý II năm 2019 đạt 19.973 triệu đồng với trên 427 lượt hộ được vay vốn. Doanh số thu nợ quý II năm 2019 đạt 20.370 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30/06/2019 đạt 124.605 triệu đồng với 03 chương trình tin dụng cho 2.618 hộ vay, giảm 397 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 98,97% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019, dư nợ bình quân đạt 47,6 triệu đồng/hồ. Chất lượng tín dụng tốt được duy trì, không có nợ quá hạn.

       Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch. Trong quý II năm 2019 có 08/08 thành viên là Chủ tịch UBND cấp phường thực hiện kiểm tra tại 19 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra thực tế 51 hộ vay trên địa bàn phường được phân công. Thành viên BĐD NHCSXH quận kiểm tra 04 phường/08 phường.

        Công tác triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và của BĐD HĐQT quận được thực hiện cụ thể theo từng nội dung. BĐD HĐQT NHCSXH quận đã chỉ đạo NHCSXH, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch quận trình UBND, Hội đồng nhân dân quận chuyển ngân sách quận năm 2019 ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn; chỉ đạo NHCSXH xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2019; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022.

       Thảo luận tại phiên họp, với mục tiêu tiếp tục thực hiện hoạt động tín dụng chính sách có hiệu quả, tiếp tục bám sát và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, các đại biểu đã tập trung ý kiến và thống nhất phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2019. Cụ thể như sau:

       - Đối với BĐD HĐQT NHCSXH quận: chỉ đạo phối hợp giữa NHCSXH, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND cấp phường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư cũng như lập báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 giai đoạn 2014-2019; chỉ đạo phòng Tài chính quận gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận bố trí chuyển bổ sung nguồn vốn ngân sách quận năm 2019 ủy thác cho NHCSXH quận và thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2019 trên toàn quận.

      - Đối với NHCSXH quận Tây Hồ: tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới người dân về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách, chủ động trong công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ cũng như phối hợp với các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, nâng cao chất lượng các phiên trực giao dịch lưu động nhằm không ngừng nâng cao chất tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh.

      - Đối với các Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay: tiêp tục thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đặc biệt là nội dung tham dự các cuộc họp bình xét vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân; thực hiện tốt công tác kiểm tra hội đoàn thể cấp phường và kiểm tra các tổ tại điểm giao dịch. Đoàn thanh niên phấn đấu mở tổ tiết  kiệm và vay vốn thí điểm tại phường Quảng An.

       - Đối với Ban chỉ đạo giảm nghèo: tổ chức rà soát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn, chỉ đạo các tổ trưởng tổ dân phố tham gia tích cực vào công tác triển khai tín dụng chính sách, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền, phố biến huy động tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH tại điểm giao dịch để nhân dân biết và tham gia gửi tiền, góp phần tạo lập nguồn vốn cho vay tới các đối tượng thụ hưởng.

  • NHCSXH quận Tây Hồ -