Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình
Ngày đăng 14/08/2019 | 10:01  | View count: 439

Từ nhiều năm nay, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã xác định đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đảng viên đang sinh hoạt ở Chi bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố; giúp đảng viên tiếp nhận, phản ánh tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để giải quyết kịp thời.

Vì vậy Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm chỉ đạo Đảng ủy các phường định kỳ hằng năm rà soát, chỉ đạo các Chi bộ địa bàn dân cư, Tổ dân phố thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên nói chung và trong các nội dung phân công có việc phân công đảng viên phụ trách một số hộ gia đình trên địa bàn Tổ dân phố.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đảng viên (khả năng, sức khỏe...) trong Chi bộ và tổng số hộ gia đình, các Chi bộ địa bàn dân cư, Tổ dân phố phân công phụ trách hộ, nhóm hộ phù hợp (thường phân liên khu theo ngõ và cùng nơi ở của gia đình đảng viên phụ trách). Sau khi được cấp ủy Chi bộ phân công, từng đảng viên xác định đây là trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời giải thích, đồng thời phản ánh kịp thời cho các cấp ủy đảng, chính quyền có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Phối hợp với các hội, đoàn thể tích cực vận động các hộ gia đình mình phụ trách tham gia sinh hoạt, hội họp khu dân cư, tổ dân phố tuyên truyền phổ biến nhanh các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các chủ trương của Đảng bộ, chính quyền cơ sở để người dân chấp hành tốt. Các Chi bộ đã xem việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là một trong các tiêu chí để đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm.

Nhìn chung, các Chi bộ thực hiện tốt việc phân công cho đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình thì nhận thức của người dân được tốt hơn trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hộ gia đình được đảng viên thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, động viên, giải thích đúng, sai để họ thực hiện tốt nghĩa vụ đối với chính quyền..., từ đó ý thức chấp hành các chủ trương của địa phương, thực hiện tốt tình đoàn kết ở khu dân cư, tạo được sự gần gũi giữa cán bộ với quần chúng nhân dân. Đối với những hộ có vấn đề bức xúc nảy sinh, đảng viên kịp thời góp ý, động viên, nhắc nhở, đồng thời phản ánh với cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời, tránh mâu thuẫn, mất đoàn kết trong khu dân cư, Tổ dân phố.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình còn nhiều hạn chế: Đảng viên ở các chi bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố đa số lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, số đảng viên trẻ làm ăn xa ít có mặt tại địa phương, từ đó hiệu quả nắm bắt, vận động hộ gia đình, chưa như mong muốn, kết quả chưa cao; có một số đảng viên và gia đình chưa tự giác, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giảm uy tín đối với quần chúng nhân dân nên việc vận động các hộ nhân dân tác dụng không cao. Mặt khác, thực tế ở có một bộ phận đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và thiếu tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Một số ít đảng viên cho rằng việc vận động quần chúng là trách nhiệm của các hội đoàn thể nên chưa nhiệt tình trong công tác.

Để triển khai thành công công tác này, các cấp ủy Đảng cần quán triệt cho đảng viên về ý nghĩa tích cực của việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn cho đảng viên được phân công phụ trách. Chi bộ có sự rà soát phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ theo địa bàn dân cư, tổ dân phố phù hợp, tạo điều kiện cho đảng viên có thời gian tiếp cận và gần gũi với các hộ dân mà mình phụ trách giúp đỡ. Bên cạnh đó, các Chi ủy, Bí thư Chi bộ phải nắm chắc tình hình thực trạng ở từng nhóm hộ, trình độ, năng lực, uy tín của từng đảng viên để phân công giao nhiệm vụ. Tích cực theo dõi, khi cần yêu cầu đảng viên báo cáo về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ tại các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ hoặc đột xuất khi cần. Đảng viên phân công phụ trách phải kết hợp với các hội, đoàn thể tổ dân phố để kịp thời nắm bắt và phản ảnh kịp thời với chi bộ về tâm tư, nguyện vọng của hộ, nhóm hộ mình phụ trách. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Các cấp ủy Chi bộ cần căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình là một trong những nội dung, tiêu chí bình xét, phân loại đảng viên cuối năm.

BBT từ nguồn tác giả Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

 Phó bí thư thường trực Quận ủy Tây Hồ