Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Phát động các phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 90 năm truyền thống MTTQ Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 13/11/2020 | 15:48  | View count: 86

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 “MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trang trí, cổ động trực quan tại nơi trung tâm, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong các ngày kỷ niệm của Thủ đô, Đất nước; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; gặp mặt, tọa đàm, mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, hướng dẫn tuyên truyền, xây dựng cuốn Kỷ yếu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ 25 năm xây dựng và trưởng thành.

2. Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường xây dựng mô hình “Ngõ văn minh đô thị”; “ Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu”; “ Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”; Góp phần xây dựng phường văn hóa tiến tới phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

3. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ, nhằm động viên Nhân dân hưởng ứng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận và Thủ đô, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Cấp Quận

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), tôn vinh gương điển hình tiến tiến cấp quận, phường tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2025 trong hệ thống MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ.

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

- Tổ chức chuyến đi về nguồn, hội nghị tọa đàm nói chuyện lịch sử kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ôn lại lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Tổ chức ngày hội quảng bá giới thiệu các gian hàng sản phẩm làng nghề truyền thống, tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan

- Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Khánh thành Nhà Đại đoàn kết; Công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng và 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.

- Gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

2. UB MTTQ các phường

- Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Tổ chức giao lưu, gặp mặt các thế hệ cán bộ mặt trận, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức hội nghị tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của địa phương, vai trò của MTTQ trong giai đoạn cách mạng mới, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận.

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế ngày hội cho các tầng lớp Nhân dân trong khu dân cư tổ dân phố.

- Tổ chức xây, sửa nhà đại đoàn kết, các công trình, phần việc; thăm hỏi, tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hộ cận nghèo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, các trục đường chính trên địa bàn phường; tổ chức đánh giá và gắn biển Ngõ, tuyến phố đạt tiêu chuẩn Tuyến phố, tuyến ngõ văn minh đô thị, tuyến đường văn vinh kiểu mẫu.

3. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

- Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 (có cả phần lễ và hội, khuyến khích có bữa cơm đoàn kết).

- Tổ chức các hoạt động để đảm nhận các công trình, phần việc cụ thể ở địa bàn dân cư như: tuyến phố, tuyến ngõ văn minh đô thị, hỗ trợ hộ gia đình cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…., khơi dậy và phát huy tinh thần tự quản ở cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sự đoàn kết, gắn bó tại khu dân cư.

4. Các tổ chức thành viên và các Ban tư vấn

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận căn cứ chương trình phối hợp, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam trên địa bàn quận; Lồng ghép các nội dung truyên truyền 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các nội dung sinh hoạt của các chi hội đến cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận.

UB MTTQ Việt Nam quận