Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Loại thủ tục Lĩnh vực Môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – UBND các xã, phường, thị trấn.
+ Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ cơ sở, UBND cấp xã, phường, thị trấn có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
- Bước 3: Trả kết quả
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- 01 (một) văn bản xin ý kiến tham vấn kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá thời hạn này, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được xem nhất trí với chủ cơ sở. - Trường hợp cần thiết, trước khi có văn bản trả lời, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn yêu cầu chủ cơ sở phối hợp tổ chức cuộc họp với đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn về nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết; chủ cơ sở có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 01 (một) văn bản trả lời ý kiến tham vấn của UBND các xã, phường, thị trấn theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lệ phí Không có.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Phu luc 4.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Các thủ tục liên quan khác