Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài chính
Mức độ
Trình tự thực hiện Bước 1:

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ:

  • Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến.
  •  Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, ký nhận phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu của bộ phận một cửa và báo cáo lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý giải quyết

Bước 2:

Thẩm định,Lập báo cáo kết quả thẩm định; dự thảo quyết định

    Chuyên viên được phân công có trách nhiệm

- Theo dõi, tiếp nhận và xử lý, tổng hợp ý kiến góp ý của các ngành (nếu có);

- Căn cứ kết quả thẩm định và ý kiến đóng góp của các ngành (nếu có), lập báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư và dự thảo Quyết định thông qua Trưởng phòng trình Lãnh đạo UBND quận cùng với hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

Bước 3:

Xem xét, Ký tờ trình

Căn cứ kết quả thẩm tra, CV thụ lý lập Báo cáo thẩm định. Chuyên viên thụ lý soạn thảo Quyết định của, thông qua Trưởng phòng trình lãnh đạo UBND quận cùng với Hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả chỉ định đã được thụ lý.

Bước 4:

Ký Quyết định phê duyệt

 Lãnh đạo UBND quận xem xét và phê duyệt, ban hành văn bản thẩm định. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung chỉnh sửa yêu cầu quay bổ sung và trình phê duyệt lại.

Bước 5:

Tiếp nhận kết quả vào sổ theo dõi và trả kết quả về bộ phận một cửa

- Sau khi hồ sơ được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, chuyên viên thẩm định hoàn tất các thủ tục lấy số vào sổ và chuyển cán bộ trực văn phòng giao dịch “Một cửa”.

- Chuyển kết quả bộ phận một cửa trả khách hàng theo quy định.

Bước 6:

Thống kê, theo dõi, lưu hồ sơ

     Vào sổ theo dõi hàng ngày, định kỳ 3 tháng 1 lần cán bộ được phân công thực hiện việc báo cáo giải quyết thủ hành chính.

      Lưu hồ sơ theo mô tả tại mục 7 của quy trình này.

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa UBND Quận Tây Hồ
Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

- Hồ sơ yêu cầu (bản gốc).

- Hồ sơ đề xuất và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc).

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu (bản phôtô).

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 7 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 3 ngày.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không áp dụng
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 18/6/2013 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 18/6/2013;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;

- Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 18/6/2013 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKH ngày 14/03/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, HSYC dịch vụ tư vấn;

- Thông tư Số 19/2015/TT-BKH  ngày 27 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết về lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;