Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài chính
Mức độ
Trình tự thực hiện Bước 1:

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ:

  • Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến.
  •  Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, ký nhận phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu của bộ phận một cửa và báo cáo lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý giải quyết.

Bước 2:

Thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các phòng ban chuyên môn

Hồ sơ được lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét và chuyển cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ:

- Thẩm định hồ sơ theo nội dung quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

- Soạn thảo công văn của phòng, Trưởng phòng ký gửi cho các phòng, ngành liên quan

Bước 3:

Tiếp nhận ý kiến của các phòng ban chuyên môn liên quan

Chuyên viên được phân công có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến thẩm định tham gia đóng góp của các phòng, ban liên quan.

Các phòng ban liên quan có trách nhiệm chuyển ý kiến thẩm định theo lĩnh vực phụ trách về phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp theo quy định.

Bước 4:

Tổng hợp ý kiến, dự thảo Tờ trình hoặc Quyết định của UBND quận

Chuyên viên được phân công có trách nhiệm

- Tổng hợp ý kiến của các phòng ban liên quan trình Trưởng phòng;

- Dự thảo Tờ trình của UBND quận để trình Thường trực HĐND quận xem xét phê duyệt (đối với dự án nhóm B và C trọng điểm) hoặc dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND quận (đối với dự án nhóm C)

- Trường hợp chưa đủ điều kiện để phê duyệt thì phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo kết quả thẩm định gửi đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để bổ sung, chỉnh sửa

Bước 5:

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Nếu có)

- Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ gửi phòng Tài chính - Kế hoạch để tổ chức thẩm định.

Bước 6:

Tiếp nhận kết quả vào sổ theo dõi và trả kết quả về bộ phận một cửa

- Sau khi hồ sơ được Lãnh đạo UBND quận phê duyệt, chuyên viên thẩm định hoàn tất các thủ tục lấy số vào sổ và chuyển cán bộ trực văn phòng giao dịch “Một cửa”.

- Chuyển kết quả bộ phận một cửa trả đơn vị theo quy định.

Bước 7:

Thống kê, theo dõi, lưu hồ sơ

- Vào sổ theo dõi hàng ngày, định kỳ 3 tháng 1 lần cán bộ được phân công thực hiện việc báo cáo giải quyết thủ hành chính.

- Lưu hồ sơ theo mô tả tại mục 7 của quy trình này.

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa UBND Quận Tây Hồ
Thành phần số lượng hồ sơ

- Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Báo cáo thẩm định nội bộ.

- Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ pháp lý:

- Quyết định giao dự toán hoặc Quyết định phê duyệt danh mục.

- Văn bản pháp lý có liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 15 ngày đối với dự án nhóm C trọng điểm và dự án nhóm C, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không áp dụng
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

- Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Văn bản số 2331/UBND-KH&ĐT ngày 21/4/2016 của UBND Thành phố về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;