Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài nguyên và Môi Trường
Mức độ
Trình tự thực hiện

 

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện

- Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện:

- Tiếp nhận hồ sư của tổ chức, cá nhân;

- Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho tỏ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ của đơn vị đo đạc (Theo mẫu);

- Bản sao các tài liệu và hồ sơ đất đai của chủ sử dụng đất;

- 05 bộ bản đồ và 01 đĩa mềm ghi dữ liệu đo đạc bản đồ.

Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Bản đồ hiện trạng, Bản đồ địa chính phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng có xác nhận của phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Lệ phí Không có
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không quy định
Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 21/12/2015 cảu Chính phủ

- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.