Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 07: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 07: Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục 08: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 08: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 08: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 09: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 09: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 10: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 11: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 12: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 13: Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 14: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 18: Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 19: Công nhận Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 19: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 20: Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp phường. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 20: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 21: Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 22: Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 23: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã