Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thu hồi đất Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 01: Cấp bản sao từ sổ gốc. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 01: Cấp bản sao từ sổ gốc. Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 01: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 01: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 01: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 01: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 01: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 01: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 01: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 01: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 01: Thành lập Thư viện cấp xã. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 01: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 02: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 02: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 02: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Cấp Quận, Huyện, Thị xã