Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Quận ủy Tây Hồ tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 08/03/2019 | 13:30  | View count: 247

Sáng ngày 08/3/2019, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

       

        Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/02/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Qui định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tới toàn thể cán bộ chủ chốt quận Tây Hồ.

        Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Thường trực Quận ủy đã trực tiếp quán triệt và yêu cầu các cấp ủy Đảng cơ sở tập trung chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến sâu, rộng nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ từ đó thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận trong thời gian tới./.  

 

Ban Tuyên giáo Quận ủy