Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 HĐND quận Tây Hồ khóa V, (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ngày đăng 23/06/2020 | 10:46  | View count: 156

Trong 02 ngày (18/6 - 19/6/2020), HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND quận Tây Hồ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bám sát chủ đề công tác năm 2020 của HĐND Thành phố về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, được sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, sự hướng dẫn của Thường trực HĐND Thành phố, sự phối hợp hiệu quả của UBND - Ủy ban MTTQ quận và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, HĐND quận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Các đại biểu HĐND Quận khóa V tham dự kỳ họp thứ 10

 

Tại kỳ họp, HĐND quận Tây Hồ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; Quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm; Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách quận Tây Hồ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2021; xem xét Tờ trình số 36/TTr-CTUBND ngày 15/5/2020 của UBND quận về miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016 – 2020; Tờ trình số 37/TTr-CTUBND ngày 15/5/2020 của UBND quận về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016 -2021; Dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông qua các báo cáo, Nghị quyết về việc giải quyết các kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa V; xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề  Đồng thời đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015 - 2020 và cho ý kiến về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Tây Hồ đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, Thường trực HĐND quận sẽ tiếp tục hoàn thiện các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 HĐND quận, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Phối hợp với UBND - Ủy ban MTTQ quận và các đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 11; Tổ chức giám sát, khảo sát, kiểm tra và tổ chức phiên giải trình theo kế hoạch giám sát, kế hoạch tổ chức phiên giải trình của HĐND năm 2020 đã ban hành; Tiếp tục duy trì và thực hiện có nề nếp công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND và các đại biểu của HĐND quận.

Ban Tuyên giáo quận ủy