Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Tin tức - sự kiên tiêu biểu

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày đăng 13/07/2020 | 14:32  | View count: 1530

Trong không khí nhân dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” sẽ được long trọng tổ chức trong 03 ngày từ ngày 04 đến ngày 06/8/2020, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Quận Tây Hồ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Chủ đề Đại hội là: Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và thành tựu 25 năm xây dựng, phát triển Quận ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao ý thức trách nhiệm của đảng viên nhất là người đứng đầu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô .

Trong nhiệm kỳ qua, kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, thành tựu, kinh nghiệm qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ quận đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V, 5 chương trình, 2 kế hoạch công tác toàn khóa, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển quận giai đoạn 2015-2020. Hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ Đại hội V đều hoàn thành tốt, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất của Trung ương, Thành phố giao như: chỉ đạo khắc phục sự cố cá chết Hồ Tây năm 2016; đảm bảo tự cân đối chi thường xuyên ngân sách quận giai đoạn 2017-2020; tổ chức thành công diễn tập điểm cho toàn quốc xử lý tình huống A2 do Quân sự tham mưu, tổ chức diễn tập sử dụng khí tài quân sự trong cứu nạn, cứu hộ khi cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng, được nhân rộng toàn thành phố.

Kinh tế của quận tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; thu ngân sách đạt kết quả cao, tăng gấp 3,6 lần so với đầu nhiệm kỳ; chi ngân sách tập trung cho đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội. Quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả, bộ mặt đô thị quận ngày càng khang trang, sạch đẹp. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid - 19 đạt kết quả tốt. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân được tăng cường, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố vững chắc. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp quận tăng 4 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Năng lực quản lý, điều hành; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện không ngừng được nâng lên, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận và các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) đảm bảo bài bản, khoa học; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện có hiệu quả; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm triển khai đạt hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự gắn bó, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V.

Từ thực tiễn của Quận, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Tây Hồ khóa V rút ra 05 bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo:

Một là:  Bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ngành Thành phố nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quận.

Hai là:  Đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát huy sức mạnh, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Ba là: Có tư duy đột phá, sáng tạo, hành động quyết liệt, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể. Chủ động dự báo, đánh giá, phân tích kịp thời, chính xác những thời cơ, thách thức, ưu điểm, hạn chế để bố trí nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.  

Bốn là: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Coi trọng việc mở rộng và phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương pháp luật; tăng cường đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phù hợp.

Năm là:  Thường xuyên chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp sau:

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; tiếp tục phát triển kinh tế bền vững theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ quận, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(2) Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của quận để phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường Hồ Tây.

(3) Quản lý tốt quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, tăng cường quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

(4) Tích cực phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa - xã hội; xây dựng nếp sống văn hoá Người Hà Nội, tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hoá ứng xử văn minh, thanh lịch; nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

(5) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông đô thị; thực hiện tốt công tác quốc phòng quận sự địa phương. Xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Và 02 Khâu đột phá đó là:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị.

(2) Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, GPMB thực hiện các dự án. Xây dựng và phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại.

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(1) Phát triển kinh tế theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

(2) Phát triển toàn diện sự nghiệp văn hoá - xã hội.

(3) Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị.

(4) Công tác an ninh - quốc phòng.

(5) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; công tác tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(6) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

(7) Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát triển vững mạnh.

(8) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh

Ban Tuyên giáo Quận ủy