Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Công tác đối chiếu phân loại nợ của khách hàng vay vốn tín dụng chính sách năm 2018
Ngày đăng 27/09/2018 | 14:59  | View count: 427

Thực hiện quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ thướng chính phủ về việc ban hành quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội. Ngày 13/7/2018 Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 3124/NHCS-QLN về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018.

Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2015, NHCSXH triên khai đối chiếu công khai tới 100% khách hàng vay vốn tín dụng chính sách. Thời gian thực hiện từ tháng 8 năm 2018 và kết thúc vào tháng 12 năm 2018. Phạm vi đối chiếu, phân loại là các khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 30/6/2018.

Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả, UBND quận Tây Hồ đã ban hành văn bản số 1128/UBND-NHCSXH ngày 13/8/2018 về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018. Các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp quận đã có văn bản chỉ đạo các hội đoàn thể cấp phường để phối hợp với NHCSXH quận để triển khai đối chiếu, phân loại nợ. UBND cấp phường thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ của phường.

NHCSXH quận phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các phường để thực hiện đối chiếu, phân loại nợ cho 2.594 khách hàng đang vay vốn với sô tiền 105.775 triệu đồng, tại 101 tổ TK&VV. Công tác đối chiếu được thực hiện tại Nhà văn khu dân cư, hội trường UBND phường.

Đến 26/9/2018, NHCSXH quận đã phối hợp thực hiện đối chiếu, phân loại nợ được 3/8 phường (Xuân La, Phú Thương, Quảng An), các hộ tham gia đối chiếu đạt tỉ lệ cao 100% trên cả 03 phường đã triển khai đối chiếu.

Mục đích của việc đối chiếu phân loại nợ là để đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách trên địa bàn quận, giúp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động tín dụng chính sách, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn; giúp cho chủ tịch UBND phường là thành viên BĐD HĐQT NHCSXH quận nắm được thực trạng nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường, từ đó phát huy các điểm mạnh đã đạt được, chấn chỉnh những nhược điểm, đưa ra các giải pháp khắc phục để nâng cao chất lượng tín dụng trong thơi gian tới.

Bên cạnh đó, thông qua đối chiếu, NHCSXH quận cùng hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục truyên truyền sâu rộng mọi chủ trương, chính sách tín dụng đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn quận góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn vay cũng như thực hiện tốt chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

NHCSXH quận Tây Hồ