Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 15/07/2019 | 11:20  | View count: 159

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 861/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021".

        Mục tiêu chung của Ðề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

        Bên cạnh đó, đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phải có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;...

                                                  Ban biên tập