Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi
Ngày đăng 21/08/2019 | 15:15  | View count: 920

Thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi; thực hiện Văn bản số 5911/NHCS-TDSV ngày 12/08/2019, của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi, NHCSXH quận Tây Hồ thông báo chủ trương thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi, cụ thể như sau:

Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên trực tiếp sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu vay vốn được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi, cụ thể như sau:

1. Trường hợp người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu vay vốn thuộc đối tượng cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm:

Được xem xét vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại NHCSXH.

Nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm theo kế hoạch hàng năm của địa phương.

Nguyên tắc, mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay, điều kiện đảm bảo tiền vay; quy trình, thủ tục vay vốn thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm.

2. Trường hợp người cao tuổi là người nghèo hoặc các đối tượng chính sách khác theo quy định của địa phương trực tiếp sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu vay vốn:

Được xem xét cho vay ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định tại thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) thực hiện theo quy chế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH.

Tính đến 18/08/2019, tại NHCSXXH quận Tây Hồ có 739 người đại diện cho hộ gia đình đứng tên vay vốn từ 60 tuổi trở lên, dư nợ cho vay các chương trình đạt 31.368 triệu đồng. Do trước đây chưa có hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể về tín dụng chính sách đối với người cao tuổi nên đối tượng thụ hưởng là người cao tuổi ít nhiều bị ảnh hưởng khi tiếp cận vốn tín dụng chính sách.Vì vậy, thông tư và văn bản hướng dẫn mới ra đời không chỉ xây dựng hành lang cơ chế phù hợp hỗ trợ người cao tuổi trực tiếp sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo mà còn là tiền đề để chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tạo điều kiện quan tâm bố trí bổ sung thêm nguồn vốn giúp người cao tuổi có vốn để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

NHCSXH quận Tây Hồ