Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ tích cực triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn năm 2020
Ngày đăng 26/02/2020 | 11:16  | View count: 108

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội quận trong công tác chỉ đạo thực hiện 02 quy tắc ứng xử của Thành phố trên địa bàn quận năm 2020; Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, hành vi ứng xử của cá nhân nơi công cộng và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”. Đồng thời  quá trình triển khai 02 quy tắc ứng xử phải gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Bộ Chính trị “Về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; UBND quận Tây Hồ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn quận năm 2020, cụ thể như sau:

1. Công tác thông tin tuyên truyền

1.1 .Nội dung tuyên truyền

 Tiếp tục tuyên truyền đầy đủ các nội dung trong Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc “Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc “Ban hành quy tắc ứng xử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 8 mô hình: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Tổ dân phố không tệ nạn xã hội; môi trường xanh, sạch, đẹp; Tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp.

  Vận động, tuyên truyền cả hệ thống chính trị vào cuộc; phân công, phối hợp hiệu quả. Xác định đây là việc làm thường xuyên và lâu dài nhằm hình thành và duy trì những chuẩn mực văn hóa ở nơi công cộng, tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận và tạo sự chuyển biến trong ứng xử, giao tiếp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

1.2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, cuộc họp tại tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học.

- Mở chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường (mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 5-7 phút), trên cổng thông tin điện tử của quận và các phường

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội thi bằng hình thức sân khấu hóa tại các nhà trường (THCS, THPT) các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận.

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính của quận, phường, tại các trụ sở, các địa điểm công cộng.

2. Xây dựng các mô hình điểm tại các đơn vị

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình theo nội dung Công văn số 511/UBND-VHTT ngày 24/4/2019 của UBND quận về “Triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền 02 bộ QTƯX trên địa bàn quận Tây Hồ”; các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường có thể xây dựng thêm các mô hình khác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình như: mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát việc đổ rác, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại tổ dân phố, mô hình sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tháng tại các cơ quan, đơn vị, các phường…

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử

* Kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục kiểm tra thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử kết hợp với kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận.

- Cách thức và thời gian:

+ Kiểm tra đột xuất.

+ Kiểm tra theo định kỳ:  chia làm 02 đợt: đợt 1 trong tháng 6/2020; đợt 2 cuối tháng 11, đầu tháng 12/2020.

- Thành phần đoàn kiểm tra: Phòng VH&TT, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng GD-ĐT và các đơn vị liên quan.

- Đối tượng kiểm tra: các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường trên địa bàn quận.

* Kiểm tra việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân: UBND các phường tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nội dung trong bộ QTƯX nơi công cộng trên địa bàn phường.

4. Huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở: Đưa nội dung giám sát thực hiện 02 quy tắc ứng xử vào kế hoạch giám sát năm và các chương trình phối hợp giám sát giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành có liên quan.

5. Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử, các mô hình tuyên truyền thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử bằng các kế hoạch, văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND quận đã phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình tổ chức thực hiện. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn quận.  Đồng thời  chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ quận và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện 02 quy tắc ứng xử của các đơn vị. Với các đơn vị trực thuộc, UBND quận đề nghị triển khai cam kết thực hiện kỷ cương hành chính và 02 bộ quy tắc ứng xử tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường; hoàn thành trong tháng 4/2020 (theo mẫu gửi kèm). Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để làm gương cho cấp dưới noi theo.

BBT