Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Triển khai thực hiện chuyên đề “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu đô thị, khu chung cung cư cao tầng trên địa bàn quận Tây Hồ”
Ngày đăng 23/06/2020 | 14:20  | View count: 68

Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự nói chung và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH nói riêng tại các khu đô thị, khu chung cư cao tầng trên địa bàn, BCĐ 138 quận Tây Hồ xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu đô thị, khu chung cung cư cao tầng” năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền, vận động cư dân, các chủ đầu tư và Ban quản lý, Ban quản trị các khu đô thị, khu chung cư cao tầng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng trên địa bàn.

2. Nâng cao ý thực thượng tôn pháp luật của các chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị các khu đô thị, khu chung cư cao cấp về xây dựng, quản lý, vận hành khu đô thị, khu chung cư cao tầng không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của dân cư tại các khu đô thị, khu chung cư chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy định của địa phương về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy tạo nên môi trường sống an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

4. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị các khu đô thị, khu chung cư và sự đồng thuận của cư dân, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, không để xảy ra các vụ việc gây bức xúc trong dự luận làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của các chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị và cư dân tại các khu đô thị, khu chung cư góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

2. Chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhằm phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc, các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân…không để phát sinh phức tạp gây ảnh hưởng đến ANTT.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn nói chung và tại các các khu đô thị, khu chung cư nói riêng; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên đang sinh sống tại các các khu đô thị, khu chung cư về giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

5. Thường xuyên xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể chính trị: Phụ nữ, CCB, Đoàn thanh niên, người cao tuổi…vững mạnh, làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các các khu đô thị, khu chung cư.

6. Phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị trong công tác xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT các khu đô thị, khu chung cư nói riêng, tại địa bàn cơ sở nói chung.

7. Xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xảy ra.

8. Việc triển khai thực hiện chuyên đề là một trong những nội dung trọng tâm thường xuyên; là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua  hằng năm của các đơn vị là thành viên BCĐ 138 Quận, Phường.

9. Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại đề ra các biện pháp, giải pháp trong tổ chức thực hiện. Đề xuất các cấp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện chuyên đề.

BCĐ 138 Quận đã chủ động phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, phòng, Ban, Ngành, thành viên BCĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị quận.

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị các khu đô thị, khu chung cư cao tầng trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung của chuyên đề.

Ban biên tập