Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trên địa bàn Quận Tây Hồ
Ngày đăng 23/06/2020 | 14:29  | View count: 115

Ngay sau khi Chỉ thị số 05 được ban hành, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Ban thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/QUTH ngày 19/9/2016, xác định nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chỉ thị trong toàn khóa; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai 6 nội dung của Chỉ thị, những nét mới so với Chỉ thị số 03 (khóa XI) và tổ chức học tập chuyển đề toàn khóa “Những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” với mục đích nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, từ đó lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong toàn quận về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận trong học tập và làm theo Bác.

Năm 2016 chỉ đạo xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ. Năm 2017 biên soạn sổ tay “Cán bộ, đảng viên Quận Tây Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Học tập và làm thứ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai nhân rộng trong các năm tiếp theo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận và các phường, các cơ quan, đơn vị. Năm 2018 chỉ đạo tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc ”. Năm 2019 phát động cuộc thi viết  về những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo Bác gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người. Năm 2020 chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình, tập trung vào việc học tập và làm theo Bác về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Trên cơ sở đó các tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể CT-XH từ quận tới cơ sở đã ban hành các văn bản, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

2. Về tổ chức học tập chuyển đề hàng năm và triển khai các nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Việc học tập các chuyên đề được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Quận ủy đã ban hành kế hoạch học tập triển khai chuyên đề từng năm; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy - cơ quan tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 xây dựng hướng dẫn, biên tập đề cương, đôn đốc để công tác quán triệt, học tập chuyên đề kịp thời, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Sau các đợt tổ chức học tập chuyên đề, các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề của năm và với chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động này đã trở thành nền nếp.

Sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ được cấp ủy và từng đảng viên triển khai nghiêm túc, nội dung sinh hoạt chuyên đề được lựa chọn, bàn bạc, thảo luận kỹ và đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện. Việc đưa nội dung chuyên đề của năm vào sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ được thực hiện đầy đủ, gắn nội dung chuyên đề với các nội dung liên quan trực tiếp tới các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở quận, các phường, từng cơ quan, đơn vị.

3. Về công tác tuyên truyền

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị số 05, Quận ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị quận quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và có sức thuyết phục.

Nhiều Đảng bộ, Chi bộ có hình thức tuyên truyền sáng tạo, có sức lan tỏa như Đảng ủy các phường tổ chức tọa đàm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận ủy, Đảng bộ cơ quan UBND quận chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì thường xuyên việc cập nhật các bài viết, các gương “người tốt - việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại chuyên mục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” trên công thông tin điện tử và bản tin nội bộ của quận phát hành hàng tháng v.v…

4. Việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên

Từ tháng 05/2016 đến nay, trên địa bàn Quận đã có 1.120 tập thể và 5.176 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của quận; 109 tập thể và 126 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng.

5. Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với việc sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW

6. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kế hoạch số 18-KH/TU và Kế hoạch số 22-KH/QUTH thực hiện thường xuyên gắn với kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban thường vụ Quận ủy đã đánh giá thẳng thắn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Một số cấp uỷ chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa sâu, chưa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nên hiệu quả khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm còn hạn chế.

- Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của các cấp ủy về cơ bản là kịp thời, đầy đủ, song nội dung kế hoạch thực hiện ở một số cấp ủy còn chưa chủ động, sáng tạo, chưa phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức.

- Việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cá nhân ở một số TCCS Đảng còn hình thức, chưa bám vào nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Tuyên truyền về các gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách còn hạn chế.

- Một số TCCS Đảng triển khai, hướng dẫn, sử dụng, bảo quản cuốn sổ tay cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa tốt.

* PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy Đảng cơ sở, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, các tấm gương “Người tốt việc tốt”, những điển hình tiêu biểu, tiên tiến với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, nhân rộng các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo cấp ủy các TCCS Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và chủ đề hằng năm, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị để đăng ký nội dung và đảm bảo rõ tiến độ thời gian đối với những nội dung đã đang thực hiện. Khuyến khích và nhân rộng việc từng cá nhân cam kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là một căn cứ quan trọng để đánh giá, phân tích chất lượng TCCS Đảng và đảng viên cuối mỗi năm.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở hướng dẫn cán bộ, đảng viên bám sát nội dung đăng ký của chi, Đảng bộ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, đăng ký rõ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra.

3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức có hiệu quả việc học tập và sinh hoạt theo chuyên đề năm 2020  về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và những năm tiếp theo, theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

4.  Chỉ đạo cấp ủy các TCCS Đảng tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Quận.

6. Tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy cho học sinh và cán bộ, đảng viên.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hàng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận.

8. Tổ chức tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Quận Tây Hồ vào tháng 5/2021.

Ban Tuyên giáo quận ủy