Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Quận Tây Hồ giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 16/11/2020 | 08:43  | View count: 674

Ngày 12/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ ban hành Kế hoạch số 30/KH- MTTQ về sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn Quận với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện, công tác tham mưu, hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 -2020; Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ quận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

2. Thông qua sơ kết lựa chọn những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, sáng tạo để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Tây Hồ và các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động.

3. Việc tổ chức sơ kết phải nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; đảm bảo nội dung, chương trình theo kế hoạch đặt ra góp phần động viên Nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

Phần I. Công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và triển khai của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

1. Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động

-  Các công tác tham mưu với cấp ủy để lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động (theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 về việc hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kế hoạch số 16/KH – MTTQ - BTT ngày 30/8/2016 của Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2016 – 2020.

2. Công tác phối hợp với chính quyền trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận Tổ quốc quận: Chủ trì phát động Cuộc vận động; phân công theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; tập hợp ý kiến của Nhân dân đề xuất với Quận ủy – HĐND – UBND quận về chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn quận.

3. Việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo điều kiện thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức thành viên, đảm bảo cơ chế thực hiện cuộc vận động.

4. Việc phối hợp thông qua hiệp thương giữa MTTQ Việt Nam quận với các tổ chức thành viên tổ chức Cuộc vận động để xác định nội dung, nhiệm vụ và đánh giá sự đóng góp cụ thể của mõi tổ chức trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

5. Công tác đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phần II: Kết quả thực hiện Cuộc vận động

1. Kết quả triển thực hiện 5 nội dung cuộc vận động (Đánh giá cụ thể từng nhiệm vụ trong 5 nội dung CVĐ, chỉ rõ mặt được, chưa được, nguyên nhân)

1.1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng

- Kết quả vận động Nhân dân phát triển kinh tế; Vận động nhân dân quận giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; bảo vệ quy hoạch, thực hiện quy hoạch và chỉnh trang tuyến phố, tổ dân phố, khu dân cư. 

- Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất. Vận động đóng góp xây dựng quê hương, đóng góp, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng để giúp các hộ nghèo nâng cấp, cải tạo sửa chữa nhà ở, cải thiện đời sống.

- Vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị; phát triển, đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, không vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhất là không kinh doanh, sản xuất hàn giả, hàng kém chất lượng.

1.2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh

-  Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: việc phối hợp tuyên truyền Nhân dân xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; kết quả vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng phường văn hóa. Xây dựng nếp sống Người Hà Nội chấp hành pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp...

- Đánh giá kết quả vận động Nhân dân tích cực thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. Phối hợp thực hiện giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; khuyến khích phát triển tài năng.

- Vận động Nhân dân thực hiện các phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương; xây dựng các mô hình xã hội học tập; vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế...

- Thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa (vận động ủng hộ hằng năm và lũy kế sau 5 năm vận động ủng hộ; các hoạt động nổi bật nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ); công tác giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; các hoạt động cứu trợ, ủng hộ Nhân dân bị thiên tai...

- Các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam – dioxin, người già yếu không nơi nương tự, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Kết quả vận động nhân dân tập luyện thể dục, thể thao; chủ động phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt công tác dân số, đảm bảo tỷ suất sinh thay thế; tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động “Vì sức khỏe cộng đồng”.

1.3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

- Kết quả vận động Nhân dân quận Tây Hồ tham gia các hoạt động, bảo vệ môi trường; xử lý chất thảo sản xuất và sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình Ngõ văn  minh đô thị và Tuyến ngõ văn minh đô thị kiểu mẫu với 5 nội dung sáng – xanh – sạch – đẹp và văn minh với 20 tiêu chí. Hướng dẫn để người dân biết ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách phap luật về bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan sạch đẹp; phân loại và thu gom rác thải đúng quy định; xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công cộng.

- Vận động Nhân dân giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy hiệu qủa các hoạt động tự quản của cộng đồng trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng đồ dùng tiết kiệm năng lượng.

1.4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông...vận động Nhân dân quận Tây Hồ thực hiện tốt các hương ước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật an toàn giao thông; Vận động Nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, chất bảo vệ thực phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn; không tàng trữ vật liệu nổ trong nhà; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

1.5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh

Trọng tâm là kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tham gia phản biện dự thảo các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng,  giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển khinh tế - xã hội cửa địa phương. Đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên; đấu tranh với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Nêu một số mô hình điển hình trong triển khai thực hiện Cuộc vận động

- Số mô hình ở từng nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Đơn vị chủ trì triển khai thực hiện mô hình (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu chiến binh .....)

3. Đánh giá, nhận xét chung về những ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm.

4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

III. HÌNH THỨC SƠ KẾT

1. Cấp Quận

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, - Các tổ chức thành viên của MTTQ quận Tây Hồ xây dựng báo cáo 5 năm phối hợp thực hiện cuộc vận động theo nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác giữa MTTQ và các tổ chức thành viên năm 2017 về Hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ trước ngày 05 tháng 15 năm 2020 để tổng hợp.

Thời gian dự kiến tổ chức tổng kết cuối tháng 12 năm 2020.

2. Cấp Phường

 Ban Thường trực Mặt trận các phường báo cáo cấp ủy, xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức đánh giá sơ kết ở phường.

Thời gian hoàn thành sơ kết cấp phường trước ngày 15/12/2020.

Căn cứ tiêu chí thi đua khen thưởng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Việt Nam đề xuất Thành phố xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động. Đề xuất UBND quận Tây Hồ xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động (có hướng dẫn riêng).

Mỗi phường lựa chọn 01 mô hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động có báo cáo cùng báo cáo sơ kết gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, để lựa chọn báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, Ban thường trực UB MTTQ quận đã phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên triển khai nghiêm túc sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Quận Tây Hồ giai đoạn 2016 – 2020./.

Ban biên tập