Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Kết quả việc tiếp nhận sách Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, Phường, thị trấn giai đoạn 2018 – 2019
Ngày đăng 08/12/2020 | 15:30  | View count: 51

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ các phường và các cơ quan có liên quan trong toàn Quận nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án và Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện Đề án.

Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động hướng dẫn Đảng ủy các phường tuyên truyền về việc triển khai Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các phường thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng nguồn sách được trang bị đúng mục đích, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng và bảo quản sách, tài liệu được cấp phát; cuối năm báo cáo kết quả việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng về Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Đảng ủy các phường đã chỉ đạo UBND phường phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả nguồn sách được trang bị; chỉ đạo tuyên truyền để cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn phường biết về danh mục các đầu sách được trang bị để tìm tra cứu khi có nhu cầu.

2. Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng sách

Thực hiện Đề án của Trung ương về việc trang bị sách cho xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2019, trên địa bàn Quận đã có 10 đơn vị được tiếp nhận theo Đề án: Ban Tuyên giáo Quận ủy và 8 phường với 500 cuốn sách gồm các cuốn sách về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, pháp luật; khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, giới thiệu cỏc điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; sách về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cỏch Hồ Chí Minh; sách hỏi - đáp; sách bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...

Các ấn phẩm trong Đề án đã bám sát yêu cầu của cơ sở, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các hội nghị Trung ương của Đảng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở.

3. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng sách ở cơ sở

Đối với nguồn sách được trang bị cho Ban Tuyên giáo Quận ủy, đã được tiếp nhận, phân loại, thống kê và lưu vào hệ thống sách tham khảo để tiện cho việc tìm ra và tra cứu tham khảo của các chuyên viên các Ban Đảng, văn phòng Quận ủy khi có nhu cầu.

Đối với nguồn sách được trang bị cho Thư viện quận đã được cán bộ thư viện thống kê, phân loại và đưa vào quản lý theo hệ thống của Thư viện phục vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn đến tra cứu, tham khảo. Ngoài việc quản lý sách tại thư viện, thư viện quận thường xuyên luân chuyển các đầu sách về các trường và các phòng đọc khu dân cư để làm mới nguồn sách, đáp ứng nhu cầu đọc của học sinh và Nhân dân.

Đối với nguồn sách được trang bị cho các phường, mỗi phường 02 bộ được Đảng ủy các phường chỉ đạo UBND phường phân công cán bộ phụ trách thư viện phường tiếp nhận, phân loại, quản lý sách theo đúng quy định. Sau khi tiếp nhận sách của Đề án tại phường các đầu sách được phân loại, sắp xếp theo từng lĩnh vực, lập sổ quản lý, xây dựng mục lục để thuận lợi cho việc theo dõi, lưu trữ cũng như việc tra cứu sách để đọc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đối tượng khai thác, sử dụng sách được trang bị chủ yếu là cán bộ, đảng viên, công  chức quận và các phường; cán bộ hưu trí, học sinh và một bộ phận Nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ Nhân dân đến đọc tại chỗ và mượn về đọc, tham khảo thông qua hệ thống sổ quán lý sách của thư viện phường và các phòng đọc dân cư còn hạn chế. Các ấn phẩm được tìm đọc chủ yếu là các sách tham khảo nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở; sách cẩm nang, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ xã phường và các tài liệu hỏi – đáp pháp luật…

Sách của Đề án là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, bảo đảm tính khách quan, khoa học; đã góp phần cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, áp dựng kiến thức khoa học - kỹ thuật của Nhân dân. Sách được trình bày đẹp, biên soạn ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng vào tình hình thực tế ở cơ sở.

Để việc quản lý, sử dụng nguồn sách được cung cấp hiệu quả, Quận ủy đã chỉ đạo việc xây dựng phòng đọc sách khu dân cư và tổ chức đoàn khảo sát kết quả thực hiện. Qua khảo sát cho thấy, Đảng ủy các phường đã chỉ đạo việc xây dựng phòng đọc tại các nhà sinh hoạt các khu dân cư; cấp ủy các chi bộ dân cư đã đưa việc xây dựng phòng đọc khu dân cư vào Nghị quyết của Chi bộ để triển khai thực hiện và duy trì phòng đọc. Các phường và các khu dân cư đã quan tâm mua tủ sách, mua sách và vận động Nhân dân đóng góp sách. Số lượng sách ở một số khu dân cư tương đối nhiều, nội dung phong phú. Một số khu dân cư đã có biện pháp tổ chức phòng đọc như bố trí cán bộ trực phòng, tổ chức ra mắt phòng đọc, làm biển phòng đọc, xây dựng và niêm yết nội quy phòng đọc, niêm yết lịch và giờ mở cửa phòng đọc và triển khai các biện pháp thu hút Nhân dân đến đọc sách. Tiêu biểu như: Phòng đọc Khu dân cư số 2 phường Bưởi tổ chức Ngày hội đọc sách. Phòng đọc Khu dân cư số 4 phường Yên Phụ tổ chức tại Đình Yên Phụ duy trì hoạt động rất đều đặn, với trên 1000 đầu sách các loại, phòng đọc thường xuyên mở cửa 04 buổi/ tuân thu hút khá đông người ra đọc sách. Phòng đọc khu dân cư số 2, 3 đã khai thác sử dụng phòng đọc, tủ sách pháp luật tại nhà sinh hoạt; khu dân cư số 4 tổ chức giới thiệu sách vào ngày 21 hàng tháng “Ngày sách Việt Nam”. Đối tượng đọc sách ở Nhà sinh hoạt chủ yếu là cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, học sinh và một bộ phận quần chúng Nhân dân tại địa bàn dân cư.

Ở phường sau khi tiếp nhận sách của Đề án, một số đơn vị đã có mô hình sáng tạo như: Đảng ủy phường Phú Thượng đã chỉ đạo UBND phường bố trí tủ sách tại phòng tiếp dân, phân công cán bộ tiếp dân phụ trách. Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành nội quy khai thác, sử dụng sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công; giao cho 01 đồng chí cán bộ Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp quản lý tủ sách pháp luật. Đảng ủy phường Nhật Tân phân công cán bộ văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND, cán bộ văn hóa, tư pháp tiếp nhận, phân loại, sắp xếp; mở sổ cấp phát, theo dõi, quản lý, hướng dẫn việc đọc, mượn sách. UBND phường đã tổ chức phát động các đơn vị, nhất là các Nhà sinh hoạt và hằng năm phối hợp với Hội Khuyến học phường tổ chức giao lưu “Ngày sách Việt Nam” giữa các phòng đọc nhằm tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách xây dựng một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội trên địa bàn phường. Hàng năm, căn cứ vào số lượng sách được cấp, phường đã tổ chức tốt việc luân chuyển sách xuống các chi bộ, tổ dân phố, các phòng đọc khu dân cư để phục vụ nhu cầu đọc của Nhân dân. Đảng ủy phường Yên Phụ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường giao cho 1 cán bộ Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp quản lý tủ sách pháp luật, đội ngũ này được tập huấn về nghiệp vụ quản lý và khai thác tủ sách. Qua khảo sát cho thấy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhu cầu tìm đọc và khai thác một số loại sách như: tìm hiểu về nhà nước và pháp luật; về công tác xây dựng Đảng, sách chính trị, tư tưởng; sách về các thủ tục hành chính; sách về kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế…

Để nâng cao nghiệp vụ cho các đồng chí quản lý phòng đọc, hằng năm, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho khoảng 150 cán bộ phụ trách thư viện phường và các phòng đọc dân cư; hỗ trợ gần 2000 cuốn sách thư viện phường và các phòng đọc khu dân cư.

Bên cạnh những ưu điểm còn có những hạn chế cụ thể như sau:

Việc trang bị sách cho cơ sở còn chưa đều, trong 02 năm 2018, 2019, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận không còn nhận được sách theo Đề án này, do vậy khó khăn cho cơ sở trong công tác trang bị sách mới cho Thư viện quận và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Một số phường chưa quan tâm tới việc thực hiện Đề án, do vậy công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng còn lúng túng.

Số lượng sách của Đề án gửi cho cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng sách của Đề án ở cơ sở đều thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chưa được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, không có chế độ phụ cấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của Đề án.

Việc bảo quản, sử dụng sách ở một số tổ dân phố có những lúng túng nhất định; sắp xếp, quy định cụ thể nơi trưng bày sách chưa thuận lợi cho đối tượng khai thác. Có nơi, các đầu sách chưa được đưa vào tủ sách theo quy định, chưa phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết. Đối tượng sử dụng chủ yếu là người già.

Trên đây là kết quả  cơ bản trong việc triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2019 trên địa bàn quận./.

Ban tuyên giáo quận ủy