Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

UBND quận Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố
Ngày đăng 17/12/2020 | 15:53  | View count: 54

Ngày 14/12/2020, UBND quận Tây Hồ đã ban hành văn bản số 1643/UBND-VHTT đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố. Theo đó các nội dung cụ thể như sau:

         1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận, UBND các phường trên địa bàn

          - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của Thành phố, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai quy tắc ứng xử tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

          - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội tham gia thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của Thành phố; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cộng đồng dân cư và nơi công sở.

          - Phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng tổ chức, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, Phường và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Quận.

          2. Giao UBND các phường

          - Tiếp tục lồng ghép thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn bổ sung quy tắc ứng xử vào quy ước cộng đồng. Niêm yết quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các trường học, di tích, các nơi công cộng và tăng cường tuyên truyền việc thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, bảng tin – trạm tin công cộng…

          - Thiết lập các hòm thư góp ý để các tổ chức, cá nhân và Nhân dân góp ý về việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn Phường.

          - Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy tắc ứng xử nơi công cộng, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

          - Hàng năm tổ chức đánh giá sơ kết định kỳ 6 tháng, 01 năm việc triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố.

          3. Giao Phòng Nội vụ quận

          - Tham mưu UBND quận đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ, trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, Phường và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Quận.

          - Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận, Phường; quan tâm tới bộ phận tiếp công dân của các đơn vị.

Ban Tuyên giáo quận ủy