Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Tây Hồ triển khai sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh các phường
Ngày đăng 24/03/2021 | 00:13  | View count: 97

Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Để phát huy có hiệu quả Đài truyền thanh phường, UBND quận Tây Hồ đã ban hành văn bản số 397/UBND-VHTT ngày 17/3/2021 yêu cầu UBND các phường thuộc quận chủ động sắp xếp, bố trí số lượng loa, cụm loa phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chuẩn kỹ thuật, có tính đến đặc điểm của cộng đồng dân cư.

Chương trình phát thanh của Đài truyền thanh phường gồm: Chương trình do Đài truyền thanh phường tự thực hiện; bài phát thanh dưới dạng CD, DVD, file âm thanh đã được biên tập, phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Nội dung thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Thành phố, Quận, Phường, thông tin thiết yếu với địa bàn dân cư.

Thời gian, thời lượng  phát thanh:

- Thời gian: Tối đa hai buổi sáng-chiều/ngày, 5 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật chỉ phát khi có trường hợp đặc biệt).

- Thời lượng: Tối đa 15 phút/buổi phát thanh.

Trong trường hợp diễn ra sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn, tình huống khẩn cấp (phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…) và các trường hợp đặc biệt khác, Đài truyền thanh phường thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Quận.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 về phê duyệt Đề án “sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội ” và Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND quận Tây Hồ về “T ổ chức triển khai thực hiện sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh các phường trên địa bàn quận Tây Hồ”.

Ngọc Anh