Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Xây dựng và phát triển văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế - chính trị
Ngày đăng 20/07/2021 | 18:49  | View count: 22

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước , với quyết tâm sớm đưa quận Tây Hồ trở thành trung tâm Dịch vụ du lịch, Văn hóa của Thủ đô, n gày 14/7/2021, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành Đề án số 09-ĐA/QU về “Xây dựng phường văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” nhằm: Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân; l àm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, nâng cao dân trí, tạo ra đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; Huy động mọi nguồn lực trên địa bàn quận tham gia hoạt động, sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Phát huy nội lực, tiềm năng của cơ sở để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân .

Nhiệm vụ xây dựng Phường văn hóa đã được Ban chấp hành Đảng bộ quận đặt ra từ năm 2010, là một trong các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, song trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở đã quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện. Tính đến hết năm 2020, toàn quận đã có 05 phường đạt danh hiệu “Phường văn hóa” đó là: Quảng An (2013), Nhật Tân (2015), Phú Thượng (2019), Xuân La (2019), Bưởi (2019); 03 phường còn lại (Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên) đang tiến gần đến danh hiệu “Phường văn hóa”. Công tác xây dựng Phường văn hóa đã thu được những kết quả đáng khích lệ, môi trường văn hóa đã từng bước được cải thiện, an ninh-chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn quận ngày càng khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hóa, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng, đã tạo thành một phong trào toàn dân, toàn diện và rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được cán bộ và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, chung tay xây dựng. Việc xây dựng Phường văn hóa tạo tiền đề cho việc xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cùng với đó, trong thời gian qua phường Quảng An và phường Nhật Tân đã có văn bản đăng ký và triển khai thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, nên trong thời gian tới phường Quảng An và Nhật Tân cần tiếp tục phấn đấu để được công nhận.

Với quan điểm: Xây dựng Phường văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị nhằm: Phát huy nguồn lực của dân, sức mạnh dân chủ của toàn dân, thực hiện tốt mục tiêu chính sách, đường lối của Đảng; Đó phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể và là cơ sở để xây dựng môi trường, nếp sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội gắn với những yêu cầu của nếp sống văn hóa công nghiệp, đô thị thời hiện đại nhằm trực tiếp phục vụ đời sống của Nhân dân.

Đề án số 09-ĐA/QU đã đặt ra các chỉ tiêu, yêu cầu và 5 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí cụ thể để tiếp tục xây dựng thành công “Phường văn hóa” và 5 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí để xây dựng thành công “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến hết năm 2025:

- Có thêm 03 phường đạt danh hiệu “Phường văn hóa”.

- Có 02 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Theo đó, tiến hành công nhận lại danh hiệu “Phường văn hóa” trong năm 2022 với 02 phường: Nhật Tân, Quảng An. Phấn đấu công nhận phường Thụy Khuê đạt Phường văn hóa. Năm 2023, phấn đấu phường Yên Phụ đạt Phường văn hóa đồng thời xem xét, đánh giá, ra quyết định công nhận lại danh hiệu “Phường văn hóa” đối với 03 phường Xuân La, Phú Thượng, Bưởi. Năm 2024, phấn đấu công nhận phường Tứ Liên đạt Phường văn hóa. Công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” . Phấn đấu đến năm 2025: có 02 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Để đạt được các chỉ tiêu và các nội dung đã đề ra trong Đề án, rất cần sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Quận đến Phường, cũng như sự chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn góp phần xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm Dịch vụ du lịch, Văn hóa của Thủ đô./.

 Xem toàn văn nội dung Đề án số 09-ĐA/QU tại đây.

/documents/1273260/0/%C4%90%E1%BB%80+%C3%81N+09+XD+P+V%C4%82N+H%C3%93A+%2814.7.2%29021.pdf/bc2ef3c6-d2c9-48e1-8be2-56e7f901762e

Thùy Giang – Phòng VH&TT quận