Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 31/07/2021 | 21:44  | View count: 187

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, số ca mắc mới ngoài cộng đồng liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan, đơn vị, công sở. Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19; văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội; văn bản số 2456/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố. Ngày 30/7/2021, UBND quận ban hành văn bản số 1360/UBND-VP yêu cầu và đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng phương án làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo đúng Chỉ thị số 17/CT-UBND và đồng thời gửi về UBND quận phê duyệt (qua phòng Y tế quận để tổng hợp; ĐT: 0989.870.302 - Email: pyt_tayho@hanoi.gov.vn). Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết (trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Người đứng đầu của các cơn quan, đơn vị) mới đến làm việc trực tiếp tại công sở; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

3. Ban hành, quản lý, cấp phát Giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị số 17/CT-UBND và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021.

Chủ tịch UBND Quận đề nghị và yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc quận; Chủ tịch UBND các phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                             Thanh Hằng

                                                                       Văn phòng HĐND&UBND quận