Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Thành lập lớp năng khiếu TDTT thuộc trường tiểu học, THCS Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành..(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký người vào tu. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục:Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thực hiện thủ tục hành chính về ngừng,tạm ngừng và thu hồi GCN ĐKHKD của HKD Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh hợp tác xã khi chia tách,sát nhập và hợp nhất Cấp Quận, Huyện, Thị xã