Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND Quận:

a) Công tác Văn phòng:
- Tổng hợp tình hình hoạt động của các ngành, các đơn vị, xã, phường, thị trấn làm báo cáo của HĐND và UBND Quận, Huyện.
- Xây dựng lịch công tác và chương trình các kỳ họp của HĐND và UBND. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND và UBND Quận, Huyện.
- Giúp HĐND, UBND Quận, Huyện đảm bảo quan hệ công tác giữa UBND với HĐND với Quận, Huyện uỷ và các đoàn thể quần chúng; tổ chức phục vụ các hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND Quận, Huyện.
- Theo dõi công tác tuyển quân, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.
- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính quản trị của cơ quan HĐND và UBND. Hướng dẫn các phường, các đơn vị trực thuộc Quận, Huyện thực hiện công tác văn thư lưu trữ.
- Tiếp dân và giải quyết những yêu cầu của tổ chức, công dân theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Quản lý các cơ sở vật chất của Văn phòng HĐND và UBND Quận, Huyện đảm bảo các điều kiện vật chất cho bộ máy của HĐND, UBND Quận, Huyện hoạt động
-Ký các văn bản theo sự uỷ nhiệm của HĐND, UBND Quận, Huyện.


2. Phòng Tư pháp:
2.1 Chức năng: Tham mưu, giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các công tác tư pháp khác;
2.2 Nhiệm vụ cụ thể:
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Trình UBND quận, huyện các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn quận, huyện;
- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận, huyện ban hành kèm theo quy định của pháp luật; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước thôn, làng trước khi trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt;
- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND quận, huyện và hướng dẫn của Sở tư pháp;
- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND quận, huyện ban hành;
b) Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
- Giúp UBND quận, huyện kiểm tra văn bản do UBND quận, huyện ban hành; hướng dẫn UBND xã, phường thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, phường thị trấn theo quy định của pháp luật; trình chủ tịch UBND quận, huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật do xã, phường, thị trấn bàn hành;
c) Về phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Xây dựng, trình UBND quận, huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở xã phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị của địa phương theo quy định của pháp luật;
- Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở quận, huyện;
d) Giúp UBND quận, Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương; thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận, huyện;
e) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt độ