Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài nguyên và Môi Trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền theo Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, xác nhận. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.
- Bước 3: Trả kết quả
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) - lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND quận/huyện/thị xã.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) bao gồm:
- 03 (ba) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- 01 (một) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
* Thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2014) cũng bao gồm các mục như trên.
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân các Quận, huyện, thị xã (hoặc Uỷ ban nhân dân xã nếu được uỷ quyển) có trách nhiệm xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Một (01) giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc một (01) văn bản thông báo chưa đủ điều kiện để xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Lệ phí Không có
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu phu luc 5.6.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ny 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.