Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới,cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,thành lập chi nhánh,vp đại diện hợp tác xã
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài chính
Mức độ
Trình tự thực hiện Bước 1:

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ:

  • Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến.
  •  Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, ký nhận phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu của bộ phận một cửa và báo cáo lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý giải quyết.

Bước 2:

Phân công cán bộ thụ lý

Lãnh đạo phòng căn cứ trên yêu cầu công việc, năng lực chuyên môn của cán bộ lãnh đạo phòng phân công công xử lý

Bước 3:

Thẩm định hồ sơ:

- Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh, đề xuất cấp hoặc từ chối.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.

Điền nội dung giấy chứng nhận hoặc hoặc soạn thảo văn bản từ chối cấp trình lãnh đạo phòng

Bước 4:

Xem xét, Ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, bản dự thảo giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối cấp do chuyên viên trình, yêu cầu giải trình (nếu có), Ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 5:

Trả kết quả:

Nhận văn bản đã được lãnh đạo phòng ký, lấy số, đóng dấu vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả . ký trả kết quả

Bước 6:

Lưu hồ sơ:

Thực hiện theo mục 7 quy trình

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa UBND Quận Tây Hồ
Thành phần số lượng hồ sơ

*/ Đối với cấp mới

+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã (theo mẫu)

+ Danh sách thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

+ Nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã.

+ Điều lệ hợp tác xã.

+ Phương án sản xuất kinh doanh

*/ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện

+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX;

+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc lập chi nhánh, văn phòng

đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

*/ Đối với cấp lại

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh HTX;

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị hư hỏng;

+ Thông báo của HTX về việc bị mấy GCN ĐKKD trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật (trường hợp cấp lại GCN ĐKKD bị mất).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không áp dụng
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật HTX năm 2012

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX.