Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thu hồi GCN ĐKKD,thông báo thay đổi nội dung ĐKKD,tạm ngừng hoạt động hợp tác xã
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài chính
Mức độ
Trình tự thực hiện Bước 1:

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ:

  • Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến.
  •  Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, ký nhận phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu của bộ phận một cửa và báo cáo lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý giải quyết.

Bước 2:

Phân công cán bộ thụ lý

Lãnh đạo phòng căn cứ trên yêu cầu công việc, năng lực chuyên môn của cán bộ lãnh đạo phòng phân công công xử lý

Bước 3:

Thẩm định hồ sơ:

- Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh, đề xuất cấp hoặc từ chối.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.

Điều chỉnh nội dung giấy đăng ký kinh doanh hoặc soạn thảo thông báo, gửi các đơn vị liên quan

Bước 4:

Xem xét, Ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, bản dự thảo giấy chứng nhận hoặc văn bản do chuyên viên trình, yêu cầu giải trình (nếu có), Ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thông báo / quyết định

Bước 5:

Trả kết quả:

  • Nhận văn bản đã được lãnh đạo phòng ký, lấy số, đóng dấu vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả . ký trả kết quả.

Bước 6:

Lưu hồ sơ:

Thực hiện theo mục 7 quy trình

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa UBND Quận Tây Hồ
Thành phần số lượng hồ sơ

*/ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Bản gốc GCN ĐKKD hợp tác xã; Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

* Trường hợp thay đổi xã viên HTX, thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát: kèm theo các giấy tờ trên phải có số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật của HTX (hoặc thành viên Ban quản trị); nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ trên phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn pháp định của HTX.

* Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao chứng minh thư của người đại diện( mới ) của HTX, bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đại diện HTX (nếu người đại diện theo pháp luật của HTX là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề ).

* Trường hợp thay đổi Điều lệ HTX kèm theo các giấy tờ trên phải có Điều lệ HTX sửa đổi.

*/ Tạm ngừng hoạt động  hợp tác xã

+ Thông báo tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã.

*/ Thu hồi giấy chứng nhận

+ Thông báo về việc vi phạm của hợp tác xã

+ Quyết định của UBND cấp huyện về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

+ Bản gốc GCN ĐKKD hợp tác xã 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết - Thời gian thẩm định: Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 07 ngày đối với thủ tục thay đổi, 05 đối với thủ tục tạm ngừng và thu hồi
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không áp dụng
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật HTX năm 2012

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX.