Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài nguyên và Môi Trường
Mức độ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự, nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội nơi có đất.

Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; thanh lý Hợp đồng thuê đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản; đồng thời ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với thuê đất.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận; đồng thời gửi thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời gửi cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định.

Bước 6: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trả Giấy chứng nhận; thu phí, lệ phí; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Bản gốc theo Mẫu 09/ĐK)

- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự (Bản gốc).

- Giấy chứng nhận đã cấp (Bản gốc).

- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước (Bản sao chứng thực);

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu 03/BĐS-TNCN);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01);

- Tờ khai thuế phi nông nghiệp (theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN);

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc (chưa bao gồm 03 ngày làm việc xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế).

Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận.

- Hợp đồng thuê đất.

Lệ phí

Đối với đối tượng không được miễn:

- Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Các phường thuộc quận, thị xã: 28.000 đồng/lần; Khu vực khác: 14.000 đồng/lần.

- Lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận:

+ Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): các phường thuộc quận, thị xã: 20.000 đồng/lần; khu vực khác: 10.000 đồng/lần.

+ Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất: các phường thuộc quận, thị xã: 50.000 đồng/lần; khu vực khác: 25.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:  Đối với trường hợp cho thuê đất là 1.000 đồng/m2 cho thuê (tối đa 7.500.000 đồng/hồ sơ)

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

- Các Nghị định của Chính phủ số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

- Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNTMT ngày 19/5/2014; số 24/2014/TT-BTNTMT ngày 19/5/2014; số 30/2014/TT-BTNTMT ngày 02/6/2014;

- Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014; số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

- Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNTM ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.