Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục trả lại tài sản Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận, Huyện, Thị xã