Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 06: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 06: Thành lập lớp năng khiếu TDTT thuộc trường TH, THCS. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 06: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 06: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 07: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 07: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 07: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (Mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 07: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 07: Di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 07: Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 07: Thành lập Nhà trường, Nhà trẻ tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 08: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (Mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 08: Cấp lại giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 08: Cho phép hoạt động giáo dục đối với Nhà trường, Nhà trẻ tư thục. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 08: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 09: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 09: Sáp nhập, chia tách Nhà trường, Nhà trẻ (tư thục). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 09: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (Mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 09: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 10: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã